Skol­re­sul­tat i Stock­holm

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Bland de kom­mu­na­la sko­lor som re­do­vi­sar go­da, och myc­ket go­da, stu­di­e­re­sul­tat finns två sko­lor i Jär­va

En­backs­sko­lan och Akal­la grund­sko­la F-9. Statistiken från Ut­bild­nings­för­valt­ning­en vi­sar att 83 pro­cent av ele­ver­na i En­backs­sko­lan är god­kän­da i al­la äm­nen 2017, en ök­ning från 78 pro­cent året in­nan. Det är bätt­re än sta­dens ge­nom­snitt, som lig­ger på 78 pro­cent.

Akal­la grund­sko­la F-9 ökade an­de­len ele­ver som är god­kän­da i al­la äm­nen från 48 till 76 pro­cent. När det gäl­ler hur många som bli­vit be­hö­ri­ga till nå­got na­tio­nellt pro­gram så är siff­ran 82 pro­cent. En oer­hörd för­bätt­ring.

– Ja, vi har jät­te­bra per­so­nal som har gjort ett su­per­b­ra jobb, sä­ger Johan Mi­chael­son, bi­trä­dan­de rek­tor i Akal­la grund­sko­la F-9.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.