Se­mi­na­ri­er istäl­let för lo­kal

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Fy­ra se­mi­na­ri­er för kvin­nor kom­mer att ar­ran­ge­ras i Spånga-Tens­ta, om nämn­den be­slu­tar i en­lig­het med för­valt­ning­ens för­slag. Bak­grun­den är ett med­bor­gar­för­slag där kvin­nor i Tens­ta öns­ka­de sig en mö­tes­plats i stads­de­len, som obe­ro­en­de av för­e­ning­ar skul­le dri­vas i kom­mu­nal re­gi. För­valt­ning­ens ut­red­ning kon­sta­te­rar att det in­te finns någ­ra hin­der för en så­dan verk­sam­het, men be­dö­mer att det finns gott om mö­tes­plat­ser i stads­de­len som drivs av ci­vil­sam­häl­let. Istäl­let fö­reslås att fy­ra se­mi­na­ri­er för kvin­nor an­ord­nas, till en kost­nad av 200 000 kro­nor, som be­kostas av de­mo­kra­ti­med­len för 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.