En­backs­sko­lan:

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ EN­BACKS­SKO­LAN har 426 in­skriv­na ele­ver från för­sko­le­klass till och med ni­on­de klass. Var­je års­kurs har un­ge­fär 44 ele­ver och 3 lä­ra­re. Upp till och med års­kurs 6 finns ock­så fri­tids­per­so­nal. Hur ele­ver­na de­las in i grup­per är li­te oli­ka från års­kurs till års­kurs, det be­ror på sam­man­sätt­ning­en av ele­ver­na. ■ VI MÅS­TE kom­pen­se­ra mer än vad in­nerstads­sko­lor­na be­hö­ver gö­ra, sä­ger rek­tor Ca­ro­li­ne Clo­arec. Där­för ar­be­tar vi mer med svens­ka och språk­ut­veck­ling än and­ra sko­lor gör. ■ SKO­LAN har ett ak­tivt för­äld­raråd, som två gång­er om året ar­ran­ge­rar te­ma­da­gar. Den ena handlar om bar­noch ung­domskul­tur i Tens­ta och da­gen på vår­ter­mi­nen kal­lar de ”En­backs­sko­lan för fred”. Då bju­der för­äld­rar­na på mat från he­la värl­den och så kom­mer oli­ka fö­re­lä­sa­re dit och fö­re­lä­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.