MER Stock­holm stad sat­sar 25 mil­jo­ner

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ STOCK­HOLMS STAD sat­sar 25 mil­jo­ner på am­bu­le­ran­de ord­nings­vak­ter och ka­me­ror i ut­sat­ta om­rå­den.

■ ORDNINGSVAKTERNA SKA pat­rul­le­ra där det be­hövs och ka­me­ror kom­mer att sät­tas upp i sam­råd med po­li­sen. An­led­ning­en är att den upp­lev­da trygg­he­ten i Stock­holm har sjun­kit.

■ STOCK­HOLMS stad kom­mer att an­sö­ka om att he­la sta­den blir ett för­ord­nings­om­rå­de så att vak­ter­na kan ar­be­ta över he­la Stock­holm i samt­li­ga de­lar. För det be­hövs till­stånd från po­lis­myn­dig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.