Täv­lar om att ut­veck­la sko­lor

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Nu bjuds lan­dets ar­ki­tek­ter in för att ryc­ka upp, och rus­ta upp, Rin­ke­bys sko­lor.

– Det här är en av de ro­li­gas­te da­gar­na för mig, som skol­bor­gar­råd, sa­de Ol­le Bu­rell (S) när han pre­sen­te­ra­de idétäv­ling­en Röt­ter­na i Rin­ke­by.

I au­lan i Rin­ke­by­sko­lan sam­la­des ar­ki­tek­ter som vil­le del­ta i täv­ling­en som ut­lysts av SISAB, Skol­fas­tig­he­ter i Stock­holm AB, och Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter. Syf­tet med täv­ling­en är att sam­la in nya idéer hur sko­lans rum kan spe­la en roll för en håll­bar ut­veck­ling av stads­de­len Rin­ke­by.

– Rin­ke­by bygg­des en gång med otro­ligt höga am­bi­tio­ner, sa­de Ol­le Bu­rell. Men idag har vi ett skol­sy­stem som se­pa­re­rar ele­ver ut­i­från klass, et­ni­ci­tet och re­li­gi­on.

Hälf­ten av al­la ele­ver läm­nar Rin­ke­by och sö­ker sig till sko­lor i and­ra de­lar av sta­den. Ba­ra 21 pro­cent av ele­ver­na stan­nar kvar i Rin­ke­by på hög­sta­di­et. I Brom­mas sko­lor är det 90 pro­cent av ele­ver­na som stan­nar kvar he­la grund­sko­le­ti­den. Nu hop­pas skol­bor­gar­rå­det att den här täv­ling­en ska kun­na änd­ra på den miss­tro som Rin­ke­by­bor­na vi­sar si­na sko­lor.

– Ni som är ar­ki­tek­ter bru­kar tän­ka ut­an­för box­en! Mar­tin Malm­berg, rek­tor Rin­ke­by­sko­lan, var ock­så där. Han var nöjd med täv­ling­ens upp­lägg.

– Ja, det här känns bra. Annars hand­lar det mest om ”krigs­zo­ner” när det rap­por­te­ras från Rin­ke­by.

Mar­tin Malm­berg på­pe­ka­de att en­ligt den se­nas­te un­der­sök­ning­en från Skol­ver­ket så trivs ele­ver­na i Rin­ke­by­sko­lan bätt­re än snit­tet för sta­den som hel­het.

– Det får vi ald­rig lä­sa om i tid­ning­en.

Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah, från Jär­va För­äld­raal­li­ans, var där­e­mot skep­tisk till täv­ling­en.

– Det hand­lar in­te om ut­si­dan el­ler in­si­dan på sko­lan, ut­an om vil­ken kva­li­tet det är på un­der­vis­ning­en. Så länge vi ser att så många ung­do­mar går ut med ofull­stän­di­ga be­tyg kom­mer det in­te bli nå­gon änd­ring.

PO­SI­TIV. Mar­tin Malm­berg är rek­tor för Rin­ke­by­sko­lan. Han tyck­te det skul­le bli spän­nan­de att se vad täv­ling­en kun­de le­da fram till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.