Works­hop om vik­ten av ett liv

”De be­hö­ver pra­ta om det som hänt.”

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Ef­ter fle­ra grova vålds­brott i Jär­va 2015 star­ta­de Hus­by och Rin­ke­by ung­doms­går­dar works­hops för att fö­ra sam­tal om hur dyr­bart li­vet bör va­ra. Nu star­tar de igen.

– Det var i sam­band med mor­den på två kil­lar från Jär­va som­ma­ren 2015, sä­ger Ali Ab­du, som ar­be­tar på Hus­by ungdomsgård. Då kän­de vi att vi mås­te gö­ra nå­got, få ung­do­mar­na att pra­ta om det som hänt.

Det var som­ma­ren 2015 som en 19-åring sköts i ryg­gen i Broms­ten. Da­gen där­på dö­da­des en 16-årig kil­le vid Brom­ma­plan. Bå­da kil­lar­na kom från Jär­va.

– Då an­ord­na­de vi en works­hop, sä­ger Ali Ab­du, jag och mi­na kol­le­ger sam­la­de ihop kil­lar­na och tje­jer­na på går­den. Allt som sa­des stan­na­de mel­lan fy­ra väg­gar, så att de skul­le vå­ga pra­ta om si­na käns­lor.

De tog upp fle­ra kon­kre­ta ex­em­pel, på möj­li­ga kon­flik­ter i var­dags­li­vet, som skul­le kun­na hän­da. Så­dant som kan kal­las för ”skit­sa­ker” men som har vi­sat sig kan va­ra skäl nog för att an­vän­da dödligt våld.

– Om nå­gon på ett bru­talt sätt för­öd­mju­kar di­na för­äld­rar till ex­em­pel, sä­ger Ali Ab­du. Det kan räc­ka. För många är det en frå­ga om he­der.

Men ef­ter långa sam­tal om för­äld­rars, barns och an­hö­ri­gas sorg och sak­nad. Om vad fäng­el­se egent­li­gen in­ne­bär, vad en livs­tids­dom be­ty­der och vad det in­ne­bär att sit­ta ut­an dags­ljus 23 tim­mar om da­gen, så änd­rar ung­do­mar­na in­ställ­ning och at­ti­tyd.

– Vi för­sö­ker få dem att tän­ka till, kom­ma bort från det mest im­pul­si­va. För många är det ba­ra snack, men det är vik­tigt att de för­står det ock­så.

Det är över två år se­dan de gjor­de si­na works­hops, det blev 7-8 styc­ken som var myc­ket väl­be­sök­ta. Nu är det dags igen.

– Det är så svårt här i Rin­ke­by nu, sä­ger Ali Ab­du. Ing­en sä­ger någon­ting, al­la tän­ker och de be­hö­ver pra­ta om det som hänt.

FOTO: RIN­KE­BY UNGDOMSGÅRD

VIK­TIGT. Ali Ab­du och hans kol­le­ger på ung­doms­går­dar­na i Hus­by och Rin­ke­by an­ord­nar works­hops för att ta­la om de brott som skett den se­nas­te ti­den i Jär­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.