Son­ja Dousa no­mi­ne­rad till Guld­han­den

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son

Son­ja Dousa är en av de no­mi­ne­ra­de till sti­pen­di­et Guld­han­den, som de­las ut av stif­tel­sen Sve­ri­ge Uni­ted, för sitt ar­be­te i Kis­ta SC.

– Jag tyc­ker att fot­bol­len för­e­nar, här möts män­ni­skor från he­la värl­den på ett na­tur­ligt sätt.

Son­ja Dousa är ett väl­be­kant an­sik­te i Jär­va och har va­rit ak­tiv i för­e­nings­li­vet i många år. Hon blev ”fot­bollsmor­sa” när hen­nes son Ben­ja­min bör­ja­de spe­la fot­boll. När so­nen la­de av i ton­å­ren, fort­sat­te hon. Se­dan 2008 sit­ter hon i sty­rel­sen för Kis­ta SC och är an­sva­rig för lag­le­dar­na i klub­ben. Hon ar­be­tar i Akal­la by, som an­sva­rig för kafé­et och sam­lings­lo­ka­len. Dess­utom hål­ler hon i kvin­no­träf­far­na, språk-kafé­et, läx­läs­ning­en och för­äl­dragrup-

per­na. Hon ar­be­tar stän­digt med män­ni­skor från he­la värl­den.

– Här möts vi, de kom­mer hit, kli­ver in och stöttar vår verk­sam­het. Vi blir som en en­da stor fa­milj, många har ju kom­mit hit ut­an si­na för­äld­rar. 2015, när flyk­ting­ar­na kom från kri­gets Sy­ri­en, för­vand­la­de Son­ja Dousa sin ar­bets­plats i Akal­la by till tran­sit­bo­en­de för flyk­ting­ar.

– In­om lop­pet av två tim­mar ha­de män­ni­skor i Jär­va hjälpt mig att få ihop täc­ken, madras­ser, kud­dar, mat, klä- der och hy­gi­en­ar­tik­lar in­nan den förs­ta bi­len kom från cen­tral­sta­tio­nen.

En mam­ma med två barn bod­de till och med en läng­re tid hem­ma hos fa­mil­jen Dousa. Men hon gör ing­en stor sak av sin in­sats, ut­an sä­ger ba­ra:

– Det är ro­ligt ock­så, man får så myc­ket till­ba­ka.

Son­ja Dousa är djur­går­da­re se­dan barns­ben, ”vet in­te hur det kom sig, men vi blev det i al­la fall”. Men idag går hon hell­re på Kis­ta SC:s mat­cher, än på Te­le 2 are­na.

– En bra match, med rik- tig käm­paan­da, det är bra fot­boll för mig.

Fot­bol­len är hen­nes verk­tyg, det blir ett sätt att mö­tas och en väg in i sam­häl­let.

– Fot­bol­len är jät­te­vik­tig, sä­ger Son­ja Dousa. Jag vet in­te hur många oli­ka na­tio­na­li­te­ter vi har un­der sam­ma flagg, men vi sam­ar­be­tar. Det ser man in­te så of­ta ute i sam­häl­let.

Den 15 feb­ru­a­ri blir det ga­la på Oper­akäl­la­ren när Sve­ri­ge Uni­ted be­lö­nar dem in­om fot­bolls­rö­rel­sen som ar­be­tar bäst med in­teg­ra­tion. Ca­ro­li­na Klüft är ga­lans kon­fe­ren­ci­er och den ti­di­ga­re S-le­da­ren och stats­mi­nis­tern Ing­var Carlsson, är den som över­räc­ker sti­pen­di­er­na.

– Vi var in­bjud­na förra året och det var jät­tetrev­ligt, bra upp­trä­dan­den och god mat. Det ska bli kul.

”Fot­bol­len för­e­nar, här möts män­ni­skor från he­la värl­den.”

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

NO­MI­NE­RAD. Son­ja Dousa, en­ga­ge­rad i Kis­ta SC, är no­mi­ne­rad till ett pris för sitt sätt att för­e­na fot­boll med in­teg­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.