Fler barn om­hän­der­tas

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

I Spånga-Tens­ta har an­ta­let an­sök­ning­ar om att få om­hän­der­ta barn och ung­do­mar ökat från 5 till 35 an­sök­ning­ar per år se­dan 2012. Det vi­sar en kart­lägg­ning som P4 Stock­holm gjort.

– Jag kan ba­ra be­kräf­ta att det har ökat, sä­ger Ab­di-Nur Is­se, en­hets­chef på so­ci­al­tjäns­ten i Spånga-Tens­ta. Det kan va­ra att kun­skap och kom­pe­tens kring när man ska an­mä­la till so­ci­al­tjäns­ten ökat, ex­em­pel­vis in­om för­sko­lan.

Just nu kart­läg­ger so­ci­al­för­valt­ning­en i Stock­holms stad hur stads­de­lar­na tilläm­par lag­stift­ning­en kring LVU, för att sä­ker­stäl­la att barn och unga får lik­vär­dig vård oav­sett var de bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.