12 & 15 FEB­RU­A­RI

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Syn- och hör­se­l­in­struk­tör Syn- och hör­se­l­in­struk­tör kom­mer att fin­nas till­gäng­lig för råd­giv­ning, trä­ning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn/hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Tens­ta bib­li­o­tek, Hag­strå­ket 13, mån­dag den 12/2 kl 13.00–14.00. Tens­ta med­bor­gar­kon­tor, tors­dag den 15/2 kl 11.00– 12.00.

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Har­le­ki­na show (från 3 år) An­na­ma pro­duk­tion – en medryc­kan­de fö­re­ställ­ning med ett fy­siskt språk som al­la kan för­stå. Följ med på en re­sa i fan­ta­sin, på gal­na upp­tåg, och färg­star­ka num­mer. I hen­nes kof­fert finns det plats för allt; strut­sar, kär­lek, mu­sik och and­ra färgspra­kan­de och in­spi­re­ran­de över­rask­ning­ar. Fö­re­ställ­ning­en ges kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Öpp­na verk­stä­der på Hus­by gård var­je ons­dag kloc­kan 10–13. Pro­va på ke­ra­mik och må­le­ri. Kost­nads­fritt del­ta­gan­de, du be­ta­lar ba­ra för ma­te­ri­al. Arr: Hus­by konst & Hant­verks­för­e­ning.

Vill du ha hjälp med svens­kan? Väl­kom­men till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Var­je tors­dag kl 13 till 15. Vill du öva på svens­ka språ­ket och sam­ti­digt fi­ka? Går du på SFI och be­hö­ver hjälp med läx­or­na? Är du ny­an- På Hus­by gård ser­ve­ras det var­je ons­dag ve­gansk/ve­ge­ta­risk sop­pa med bröd och kaf­fe. Pris 55 kro­nor. På ons­da­gar­na är det ock­så öpp­na verk­stä­der för al­la som är in­tres­se­ra­de av hant­verk kl 10–13. Del­ta­gan­det är gra­tis, du be­ta­lar ba­ra för ma­te­ri­a­let. Hus­by Konst & Hant- Trä­na språk med ap­par. I språk­stu­di­on på Kis­ta bib­li­o­tek kan du an­vän­da en iPad för att trä­na språk med hjälp av ap­par och webb­si­dor. Språk­stu­di­on är öp­pen: tisd kl 15–17 och torsd kl 15–17. Drop-in. Väl­kom­men!

Mån­dags­klub­ben Kom och pyss­la! Var­je mån­dag kl 15 och 16.30 har vi mån­dags­klubb på Hus­by bib­li­o­tek. Då är al­la barn 6–12 år väl­kom­na att pyss­la.

Svens­ka med ba­by Träf­fa and­ra för­äld­rar med barn mel­lan 0–2 år. Var­je tis­dag träf­fas vi på Tens­ta bib­li­o­tek för att pra­ta, vi, sjung­er och rim­mar och tip­sar om böc­ker. I sam­ar­be­te med In­ter­na­tio­nel­la be­kant­ska­per, Ju­sek, CSES, Skan­dia och Arvs­fon­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.