För­änd­ring­ar för buss­tra­fi­ken i Jär­va

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson

En ny buss­lin­je mel­lan Val­len­tu­na och Kis­ta. Det är en av tra­fik­för­änd­ring­ar­na som lands­ting­et vill ge­nom­fö­ra.

Lands­ting­ets tra­fik­för­valt­ning har pre­sen­te­rat för­slag på för­änd­ring­ar på Stock­holms buss­lin­jer. Un­der vå­ren kom­mer syn­punk­ter på för- änd­ring­ar­na sam­las in. I de­cem­ber 2018 ska änd­ring­ar­na ge­nom­fö­ras. Här är buss­för­änd­ring­ar­na som fö­reslås för om­rå­de­na Rin­ke­by, Kis­ta och Tens­ta.

FOTO: MI­KAEL ANDERSSON

NYTT. Det kan bli en ny buss­lin­je till och från Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.