Po­lis PO-an­mä­ler tid­ning ef­ter ru­brik

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson

Rin­ke­by­po­li­sen Ha­nif Azi­zi blev in­ter­vju­ad för sitt ar­be­te mot ex­tre­mism. Ef­ter en ru­brik i sam­band med ar­ti­keln PO-an­mä­ler han nu Öst­gö­ta Cor­re­spon­den­ten.

Ha­nif Azi­zi är om­rå­de­spo­lis i Rin­ke­by och bru­kar re­sa runt och fö­re­lä­sa om ex­tre­mis­tis­ka mil­jö­er och hur ung­do­mar ska und­vi­ka des­sa. I sam­band med att han in­ter­vju­a­des för tid­ning­ar­na Norr­kö­pings tid­ning­ar och Öst­gö­ta Cor­re­spon­den­ten sat­tes ru­bri­ken ”Ha­nif vil­le bli ter­ro­rist”.

– Jag blev väl­digt för­ban­nad när jag såg ru­bri­ken ti­di­ga­re på nät­upp­la­gan (i Norr­kö­pings tid­ning­ar). De änd­ra­de det på nä­tet, så när jag såg det igen i tryck (i Cor­ren) blev jag så paff, sä­ger Ha­nif Azi­zi som ock­så ler på bil­den, vil­ket han upp­le­ver som ex­tra pro­ble­ma­tiskt.

När Ha­nif var 19 år ha­de han en möj­lig­het att an­slu­ta sig till Fol­kets Mu­ja­hed­din i Iran, men kär­le­ken och om­tan­ken från hans fos­ter­för­äld­rar fick ho­nom att stan­na i Sve­ri­ge, vil­ket vi skri­vit om ti­di­ga­re.

– Ru­bri­ken (som Cor­ren sat­te) är väl­digt miss­vi­san­de och en fel­ak­tig be­skriv­ning. Jag tror en grej kan ha va­rit att de vil­le ha en ru­brik som man ha­jar till på. Jag tror in­te det ha­de syf­te att ska­da nå­gon, sä­ger Ha­nif Azi­zi.

Han ser sitt jobb med fö­re­läs­ning­ar mot ex­tre­mism som väl­digt vik­tigt och är rädd att hans fö­re­läs­ning­ar kan ta ska­da av ar­ti­kels ru­brik, att be­stäl­la­re ska tve­ka in­för att bo­ka ho­nom, om de sett en så­dan ru­brik.

– Nå­gon kan ock­så ifrå- ga­sät­ta po­lis­myn­dig­he­ten och var­för jag job­bar där.

Cor­ren har bett om ur­säkt, men det tyc­ker in­te Ha­nif Azi­zi räc­ker. Han har valt att an­mä­la sa­ken till Pressom­buds­man­nen och hop­pas att an­mä­lan ska gö­ra att nå­got lik­nan­de in­te hän­der igen.

– Det mås­te fin­nas en de­batt för hur myc­ket man kan sli­ra på san­ning­en. Sånt här mås­te få kon­se­kven­ser för den an­sva­ri­ge ut­gi­va­ren.

En an­mä­lan kan le­da till att pub­li­ce­ring­en kland­ras.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

Ha­nif Azi­zi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.