Kis­ta FC vill fost­ra Jär­vas ta­lang­er

Tre Jär­va­lag ska i år spe­la di­vi­sion 4-fotboll och mest er­fa­ren­het har Kis­ta SC. Trots pla­ce­rings­ra­den 3-4-6 de se­nas­te tre åren lig­ger le­dar­na lågt i för­hands­snac­ket.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jon­ny Andersson 070-78 78 705 jon­ny.andersson@di­rekt­press.se

Vin­terns lil­la snackis är Kis­ta SC:s ut­veck­la­de sam­ar­be­te med Djur­går­den. Ki­sta­la­gets nye trä­na­re är Se­basti­an Da­ka. Han trä­na­de Djur­går­dens U17-ta­lang­er för­ra sä­song­en och trots att han se­dan nio år bor i Kis­ta har han ing­en re­la­tion till sin nya klubb.

Sam­ti­digt som Se­basti­an Da­ka kom­mer har två KSC­ta­lang­er, Za­ki Re­zai och Måns Dahl, fått chan­sen i hans ti­di­ga­re pojklag.

– Jag vet att det kom­mer fram ta­lang­er från Kis­ta och he­la Jär­va. Nu ska vi för­sö­ka hjäl­pa fler upp i Kistas se­ni­or­fot­boll, sä­ger Se­basti­an Da­ka.

Hans tränar­kol­le­ga, Za­he­er Aslam, har pe­kat ut tre kil­lar som al­la är föd­da 2001, men sam­ti­digt po­äng­te­rat att ing­en trupp är spi­kad. Klub­ben tror än­då att det kan fin­nas en hand­full ton­å­ring­ar i trup­pen när sä­song­en inleds bor­ta mot IFK Ös­terå­ker den 7 april.

Som för al­la klub­bar i Stock­holm och Sve­ri­ge har den långa vi­ta vin­tern med­fört pro­blem. KSC har lyc­kats kom­ma in i Spång­as fot­bolls­hall och i täl­tet på Hjort­ha­gen, men an­ta­let trä­ning­ar och trä­nings­mat­cher har va­rit för få och lik­som sport­che­fen Gabri­el Ser­ban vill Se­basti­an Da­ka in­te spe­ku­le­ra i var KSC står.

En fing­er­vis­ning kan va­ra att la­get föll med 1–2 mot gran­nen Rin­ke­by Uni­ted i Stock­holm cup. Och Rin­ke­by Uni­ted har, som ny­kom­ling­ar i di­vi­sion 4, en ut­ta­lad mål­sätt­ning att gå upp i di­vi­sion 3.

– Cup­der­byt var jämnt. Vi ha­de 1–0 och så kvit­te­rar det när vi tjaf­sar med do­ma­ren. Så­dan får in­te ske. Se- dan gör Rin­ke­by även ett se­ger­mål. Det kun­de gått hur som helst, sä­ger Se­basti­an Da­ka.

Utö­ver den för­lus­ten har det även bli­vit 3–4 mot Bot­kyr­ka Ko­ny­aspor (di­vi­sion 4) och 5–2-se­ger mot Kon­go Uni­ted (di­vi­sion 5).

– Mål­sätt­ning­en är att klub­bens herr­lag ska va­ra fö­re­bild för spe­lar­na i ung­dom­sla­get. Vi vill ska­pa en bra klubb­kul­tur där man kän­ner att a-la­get är nå­got att strä­va mot, sä­ger Gabri­el Ser­ban.

För Se­basti­an Da­ka hand­lar 2018 om att an­pas­sa en spe­lidé ut­i­från vil­ka spelar­ty­per han har. Högst pri­o­ri­te­rat är att ut­veck­la en tak­tik med grund i ett bra för­svars­spel där al­la hjälps åt.

Och även om han in­te ro­par ut se­rie­se­ger el­ler toppla­ce­ring har Se­basti­an en till­tro till sitt man­skap. Upp­åt 23 spe­la­re har trä­nat un­der för­sä­song­en, trup­pen lär lan­da på cir­ka 18 spe­la­re och KSC har tre mål­vak­ter.

– Jag har sett fle­ra vin­nar- skal­lar de förs­ta trä­nings­vec­kor­na och det finns tre fy­ra spe­la­re som på egen hand kan vin­na mat­cher åt oss. Vi vill såklart vin­na var­je match, men in­nan sä­song­en vill vi in­te pra­ta om pla­ce­rings­mål, sä­ger Se­basti­an Da­ka.

FOTO: JON­NY ANDERSSON

INOMHUS. Kis­ta SC har lyc­kats kom­ma åt en trä­nings­kväll i vec­kan i Spånga fot­bolls­hall. Ta­lang­er­na Ray­an An­war, Ah­med Ah­med och Dil­zat Ab­drim (in­fäll­da), al­la föd­da 2001, ja­gar plat­ser i KSC:s di­vi­sion 4-trupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.