Gu­nil­la li­tar på ele­ver­na

Vi i Rinkeby - - HEJ - Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@di­rekt­press.se Re­por­ter

Två år i rad har jag be­va­kat ar­be­tet om No­bel och No­bel­pri­set på Rin­ke­by­sko­lan. När jag var där förs­ta gång­en var det någ­ra vec­kor fö­re No­bel­fes­ten. Gu­nil­la Lund­gren be­rät­ta­de om pris­ta­ga­ren i lit­te­ra­tur, som den gång­en var Bob Dy­lan, för en klass i års­kurs 8. Någ­ra av kil­lar­na i klas­sen var stö­ki­ga och vil­le in­te ta av sig si­na jac­kor. Tje­jer­na sköt­te sig som van­ligt bätt­re, men någ­ra av dem var bly­ga och vil­le in­te stäl­la sig in­för klas­sen och lä­sa högt.

Jag tänk­te, men hur i Her­rans namn ska det här gå? Hur ska hon få de här ung­ar­na att upp­trä­da in­för No­bel­pris­ta­ga­ren? Och på eng­els­ka dess­utom.

Men Gu­nil­la Lund­gren har gjort det här i snart 30 år i oli­ka sko­lor i Rin­ke­by. Hon är den sor­tens pe­da­gog som ta­lar lugnt och san­no­likt ald­rig hö­jer rös­ten. Och hon li­tar på de här ele­ver­nas ka­pa­ci­tet, hon vet att de kan.

Någ­ra vec­kor se­na­re står ele­ver­na som tän­da ljus på Rin­ke­by bib­li­o­tek. De lä­ser si­na dik­ter och be­rät­tar si­na dröm­mar på ut­märkt eng­els­ka. Var­je år är det li­ka­dant, ele­ver­nas upp­trä­dan­de är strå­lan­de! Vad var det Is­hi­gu­ro Ka­zuo sa­de? ”Igår var jag in­bju­den till slot­tet och satt bred­vid drott­ning­en. Men jag kan är­ligt sä­ga, att ert fram­trä­dan­de har be­rört mig all­ra mest.”

Hur ska hon få de här ung­ar­na att upp­trä­da in­för No­bel­pris­ta­ga­ren?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.