Orätt­vis vård för psy­kisk ohäl­sa

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

2017 fick 12.600 barn och ung­do­mar i Stock­holms län hjälp mot psy­kisk ohäl­sa från pri­mär­vår­den. I väl­bär­ga­de om­rå­den får fler hjälp än i Spånga-Tens­ta och Rin­ke­by-Kis­ta.

– Det är trå­kigt att vi in­te når per­so­ner som skul­le be­hö­va hjälp i myc­ket stör­re ut­sträck­ning. Vi har in­te fär­re mot­tag­ning­ar i so­cio­e­ko­no­miskt sva­ga om­rå­den, men ung­do­mar­na hit­tar in­te dit, sä­ger Jes­si­ca Erics­son (L), ord­fö­ran­de i lands­ting­ets psy­ki­a­tri­be­red­ning, till DN.

Ju fler ar­bets­lö­sa, ut­ri­kes­föd­da och fa­mil­jer med låg köp­kraft som finns i ett om­rå­de, desto läg­re an­del barn och unga som får rätt stöd. Till ex­em­pel har drygt 4 pro­cent av Li­din­gös 0–18-åring­ar gjort minst ett be­sök, me­dan det var mind­re än 0,5 pro­cent i Rin­ke­by-Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.