Fler kvin­nor i Rin­ke­by Fol­kets Hus sty­rel­se

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Kerstin Gustafsson

I vec­kan ha­de Rin­ke­by Fol­kets Hus års­mö­te. – Ökad jäm­ställd­het har va­rit en an­ge­lä­gen frå­ga, sä­ger Jör­gen Strand­berg, ord­fö­ran­de i sty­rel­sen för Rin­ke­by Fol­kets Hus. Där­för kom­mer val­be­red­ning­ens för­slag till ny sty­rel­se in­ne­hål­la fler kvin­nor än ti­di­ga­re.

Jör­gen Strand­berg val­des till ord­fö­ran­de för­ra året och han sit­ter på två år. Men öv­ri­ga sty­rel­sen val­des i vec­kan på nytt. Ti­di­ga­re var det två kvin­nor och sex män i sty­rel­sen, nu blir det fy­ra kvin­nor och sex män.

– Det är jät­te­vik­tigt att vi får en mer jäm­ställd sty­rel­se, sä­ger Jör­gen Strand­berg. Det här är ett steg i rätt rikt­ning.

Rin­ke­by Fol­kets Hus har gått från ru­i­nens brant till att nu­me­ra va­ra ett hus som sju­der av ak­ti­vi­tet.

– Ja, vi har en jät­te­bra sty­rel­se som verk­li­gen är för­ank­rad i om­rå­det och för­e­nings­li­vet, sä­ger Jör­gen Strand­berg. Be­slut har fat­tats så att vi kom­mit på föt­ter igen. Vi har en håll­bar platt­form för fle­ra år fram­ö­ver.

Rin­ke­by Fol­kets Hus sat­sar på kul­tur, folk­bild­ning och för­e­nings­stöd.

– Vi sat­sar även på trygg­hets­frå­gor. Vi har en idé om en sam­ver­kan med stads­dels­för­valt­ning­en. Vi vill att Fol­kets Hus ska bli ett nav för ci­vil­sam­häl­let i det här ar­be­tet.

”Vi sat­sar även på trygg­hets­frå­gor.”

In­om kort an­ställs en ny chef för Fol­kets Hus i Rin­ke­by. Sam­ti­digt drar ung­doms­verk­sam­he­ten igång, för unga vux­na mel­lan 19 och 25.

– Vi tän­ker sat­sa på stu­di­er, jobb, sam­hälls­en­ga­ge­mang och bo­stä­der. Vi ska star­ta ett kafé, men ett kafé med ak­ti­vi­te­ter.

Fle­ra ut­bild­ning­ar har re­dan dra­git igång; för po­e­ter, kul­turar­ran­gö­rer och fö­re­lä­sa­re. Ett forsk­nings­pro­jekt, ”De­mo­kra­ti­labb” har star­tat och in­om kort även ett pro- jekt med sam­hälls­för­änd­ran­de te­a­ter.

– In­för va­let kom­mer vi ock­så ha ett an­tal work shops här, sä­ger Jör­gen Strand­berg. Tio vo­lon­tä­rer kom­mer att ut­bil­das, som ska ar­be­ta för att öka det lo­ka­la val­del­ta­gan­det.

En upp­rust­ning av lo­ka­ler­na ska på­bör­jas i vår och i slutet av året kom­mer he­la hu­set att byg­gas om.

FOTO: SANNA TUURALA

ÅRS­MÖ­TE. Rin­ke­by Fol­kets Hus ha­de års­mö­te i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.