Ext­ra för­e­nings­bi­drag i Tens­ta

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Jär­va Rent & Snyggt la­des ned, men Spånga-Tens­ta vill att mil­jö- och trygg­hets­ar­be­tet ska fort­sät­ta. Där­för upp­ma­nas för­e­ning­ar i stads­de­len, som ar­be­tar med mil­jö- och trygg­het, att sö­ka ext­ra för­e­nings­bi­drag. Den ext­ra an­sök­nings­om­gång­en rik­tar sig till för­e­ning­ar som ge­nom­för in­sat­ser i pro­jekt­form.

Blan­kett och rikt­lin­jer finns på Stock­holm stads hem­si­da, på Med­bor­gar­kon­to­ret el­ler i re­cep­tio­nen i för­valt­nings­hu­set. An­sö­kan ska va­ra in­läm­nad till för­valt­ning­en se­nast den 20 april 2018.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

WORKSHOP. Del­ta­ga­re på se­mi­na­ri­et i Kis­ta var folk­hög­sko­le­lä­ra­re och and­ra som i sitt dag­li­ga värv mö­ter flyk­ting­ar och mi­gran­ter. Al­la del­tog i works­hops om lä­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.