Ut­ma­na bil­den av Jär­va

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Un­der vå­ren 2018 an­ord­nas en fo­to­täv­ling på Instagram för bo­en­de i Akal­la, Hus­by, Kis­ta, Hjuls­ta, Tens­ta och Rinkeby. Det är Stock­holms Sci­ence Ci­ty och Kis­ta Sci­ence Ci­ty som ar­ran­ge­rar täv­ling­en för att lyf­ta fram den ta­lang och kre­a­ti­vi­tet som finns i om­rå­det. Med täv­ling­en hop­pas man öka in­tres­set för tek­nik och ve­ten­skap hos ung­do­mar från stu­di­e­o­vana mil­jö­er och på sätt öka mång­fal­den in­om hög­re ut­bild­ning. Sam­ti­digt kan täv­ling­en ny­an­se­ra och ut­ma­na bil­den av Jär­va.

Te­mat för täv­ling­en är Kre­a­ti­vi­tet och Ny­fi­ken­het och tag­gas #Mi­naKvar­ter2018 på Instagram.

Vin­na­re kom­mer att ut­ses av en ju­ry och pre­sen­te­ras un­der Järva­vec­kan 9-18 ju­ni.

FOTO: MOSTPHOTOS

TÄVLING. Un­der vå­ren 2018 an­ord­nas en fo­to­täv­ling på Instagram för bo­en­de i Jär­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.