= en­dast för tje­jer

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Är du tjej 13-15 år? Väl­kom­men till Tjej­k­väll: Mån­da­gar kl 17-21 Rinkeby ung­doms­gård Ons­da­gar kl 17-21 Akal­la ung­doms­gård Tors­da­gar kl 17-21 Hus­by ung­doms­gård

Är du tjej 16-19 år? Väl­kom­men till Tjej­k­väll: Mån­da­gar kl 17-21.30 Ung­do­mens Hus Rinkeby Mån­da­gar kl 17-21.30 Re­actor i Hus­by

På Tjej­k­väl­lar er­bjuds ro­li­ga och me­nings­ful­la ak­ti­vi­te­ter som: häl­sa, sys­ter­skap, dröm­mar, fram­tid och kär­lek. Tjej­k­väl­lar har ba­ra kvinn­lig per­so­nal. Varmt väl­kom­na!

Stre­et Star Sis­ters Works­hops un­der he­la vå­ren i afro & dan­ce­hall i sam­ar­be­te med Kul­tur­sko­lan. Hus­by, Rinkeby och Akal­la ung­doms­går­dar, Ung­do­mens Hus och Re­actor. Mer in­fo, se un­der ru­bri­ken ”Bra stäl­len” och ime­nel­la@stre­ets­tar. se

Fot­boll för tje­jer 13-20 år med Spånga IS sön­da­gar kl 15.30-16.30 i Spånga fot­bolls­hall. Inga för­kun­ska­per el­ler spe­ci­ell ut­rust­ning be­hövs - al­la kan va­ra med! Kon­takt: 070-936 61 39 el­ler ida.gi­or­gi@stock­holm. se

Även­tyrs­bad i Väs­terås Tje­jer 16-19 år, följ med Ung­do­mens Hus och ba­da i Väs­terås lör­dag 31 mars. An­mä­lan: Ba­nu An­dic 079-079 44 87 el­ler på Ung­do­mens Hus.

Tjej­k­väll 16-19 år Vi la­gar mat med Tur­kiskt te­ma mån­dag 2 april kl 18 i Ung­do­mens Hus.

Kick­box­ning för tje­jer 13-15 år Trä­na till­sam­mans med Gabri­el­la. Inga för­kun­ska­per & ing­en an­mä­lan krävs! Ons­dag 4 april kl 15.30-16.30 i Spe­gel­hal­len, Hus­by­hal­len. Kon­takt: ida.gi­or­gi@stock­holm. se

Spök­bollstur­ne­ring för tje­jer 13-15 år, tors­dag 5 april kl 13-17 i Ung­do­mens Hus

Lä­ger med över­natt­ning Tje­jer 16-19 år: Följ med Ung­do­mens Hus till Nykö­ping den 6, 7 och 8 april. An­mä­lan: Ba­nu An­dic 079-079 44 87 el­ler Fa­ce­book Ung­do­mens Hus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.