MER Så gör du om du vill kla­ga på vår­den

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ VID års­skif­tet in­för­des ett nytt kla­gomåls­sy­stem som ska öka ef­fek­ti­vi­te­ten i han­te­ring­en av kla­go­mål in­om häl­so- och sjuk­vård. Nu är det i förs­ta hand vård­gi­var­na som ska ta emot och be­sva­ra kla­go­mål från pa­ti­en­ter och de­ras när­stå­en­de. ■ I KORTHET in­ne­bär det att du ska kun­na vän­da dig till vem som helst på plat­sen där du fått vård. Per­so­nen ska då ve­ta hur de han­te­rar ditt ären­de och ha kän­ne­dom om hur de tar kla­go­må­let vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.