Hus­by­rap­pa­ren Keya till­ba­ka med nytt al­bum

Nya al­bu­met #Död­vin­kel snart ute

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson jonas.carlsson@di­rekt­press.se

Det har gått drygt två år se­dan Keya Tu­ran släpp­te sitt hyl­la­de de­bu­tal­bum ”Ny­an­ser av blått”. Nu ut­lo­var han ett än­nu bätt­re al­bum.

När Keya Tu­ran släpp­te sitt de­bu­tal­bum i slu­tet av 2015 fick lyss­nar­na upp­le­va en rap­pa­re som de­la­de med sig av sin upp­växt i Hus­by. Ski­van hyl­la­des av kri­ti­ker­na och tid­ning­en Gaf­fa skrev att det ” känns som årets bäs­ta svens­ka al­bum”. Men själv ser han det kom­man­de al­bu­met ”#Död­vin­kel”, som släpps den 13 april, som en re­jäl ut­veck­ling fram­åt.

– Det här al­bu­met är en mer ny­an­se­rad ver­sion av mig själv än på det förs­ta. Det här är hög­re kva­li­tet. Det är dags att hö­ja rib­ban, sä­ger Keya Tu­ran.

– Det här al­bu­met är myc­ket mer per­son­ligt och mo­get. Jag be­skri­ver mitt ar­tist­skap mer. Det finns nog en låt för al­la, även om man in­te skul­le gil­la hip hop.

Att det är bätt­re, hur hörs det?

– Du hör det på min ap­pro­ach, hur är­lig och öp­pen jag är. Jag kan gå från in­tro­vert till 100. Sen kanske nå­got mer fest­ligt och sen sjung­er jag. Du hör det på ni­vån, ljud­pro­duk­tio­nen, allt, sä­ger han.

Se­dan de­b­ut­släp­pet har han fått upp­le­va att li­vet som ar­tist in­te all­tid är en dans på ro­sor. Keya Tu­ran be­skri­ver ett yr­ke som kan va­ra myc­ket job­bi­ga­re än vad folk tror.

– Un­der al­bum­pe­ri­o­der har jag knappt va­rit här i Hus­by. Jag kom ba­ra hem och sov här och kun­de va­ra in­låst i stu­di­on i ett år. Ett tag slu­ta­de jag trä­na och åt in­te li­ka bra. Men nu är det bätt­re, sä­ger Keya Tu­ran.

Mitt i all hets kun­de han kän­na att han tap­pa­de gläd­jen. Då bör­ja­de han gå till­ba­ka till gam­la ak­ti­vi­te­ter, som att spe­la bas­ket med vän­ner­na. Det har ock­så gett ef­fekt för mu­sik­ska­pan­det.

– Jag har hit­tat till­ba­ka till gläd­jen med mu­si­ken igen, sä­ger Keya Tu­ran.

Keya Tu­ran har se­dan de­bu­ten synts i fle­ra sam­man­hang och har bland an­nat del­ta­git i pro­gram­met ”Lyck­li­ga ga­tan” i TV4.

Han är glad över att ha fått vi­sa upp sin upp­växtort och han po­äng­te­rar mer än gär­na att han har en helt an- nan bild av Hus­by än vad han tyc­ker me­dia of­tast vi­sar upp.

– Folk här käm­par var­je dag för att gö­ra Hus­by till en bra plats. Här­i­från kom­mer kän­da id­rot­ta­re, mu­si­ker, för­fat­ta­re, kvinn­li­ga in­spi­ra­tions­käl­lor och fö­re­ta­ga­re. Att det kom­mer så myc­ket ta­lang här­i­från är ing­en slump. Sen kan jag ta­la om all kul­tur som finns här där man tar del av varand­ra ut­an nå­gon fi­ent­lig­het mot varand­ra.

FOTO: JONAS CARLSSON

HÖJER RIB­BAN. – Det här al­bu­met är en mer ny­an­se­rad ver­sion av mig själv än på det förs­ta, sä­ger rap­pa­ren Keya Tu­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.