Po­si­tiv trend i Jär­va: fär­re an­mäl­da brott

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson

Färsk sta­tistik från BRÅ vi­sar att an­ta­let an­mäl­da brott i Jär­va har mins­kat de se­nas­te åren. Från po- li­sens si­da tror man in­te att det be­ror på att fär­re väl­jer att an­mä­la.

”vi tror in­te att folk har slu­tat an­mä­la brott.”

An­ta­let an­mäl­da brott mins­kar i Jär­va­om­rå­det. Det­ta en­ligt ny sta­tistik från Brotts­före­byg­gan­de rå­det (BRÅ).

Trygg­hets­mät­ning­en som ge­nom­för­des un­der 2017 vi­sa­de att 31 pro­cent av de till­frå­ga­de var oro­li­ga för att ut­sät­tas för brott i Rin­ke­byKis­ta, en hög siff­ra jäm­fört med öv­ri­ga Stock­holm. Men brotts­sta­tisti­ken från brotts­före­byg­gan­de rå­det ver­kar pe­ka mot en an­nan trend.

2015 var to­tal­siff­ran för an­mäl­da brott i Rin­ke­byKis­ta 10 476 styc­ken. 2016 ha­de den mins­kat till 9783 och 2017 an­mäl­des 9287 brott i Rin­ke­by Kis­ta. Det är allt­så en minsk­ning med över 1000 an­mäl­da brott på de se­nas­te två åren.

– Vi har in­te hun­nit gö­ra nå­gon djuplo­dan­de ana­lys av sta­tisti­ken, men vi tror in­te att folk har slu­tat an­mä­la brott. Vi tyc­ker oss se en po­si­tiv trend, sä­ger Jör­gen Ohls­son, bi­trä­dan­de lo­kal­po­lis­chef i Rin­ke­by.

Var­för tror ni in­te att det är så att folk har slu­tat an­mä­la? – Vi har ökat vår ser­vice till all­män­he­ten, så det vo­re kons­tigt om folk slu­tat an- mä­la. Vi har för­bätt­rat vår när­va­ro på tor­gen och haft ett ökat tryck på kri­mi­nel­la och en per­sonal­för­stärk­ning i om­rå­det. Vi har lag­fört yr- keskri­mi­nel­la och många av de som har be­gått brott sit­ter in­låsta.

Det ska dock sä­gas att vålds­brot­ten gått upp från 1 074 styc­ken 2015 till 1203 styc­ken i Rin­ke­by-Kis­ta. Jör­gen Ohls­son näm­ner ka­me­ror, ökad syn­lig­het av po­li­ser och att stop­pa ny­re­kry­te­ring av kri­mi­nel­la som någ­ra nyck­lar till att få ner vålds­brot­ten. Han näm­ner ock­så att det är just bil­den av vålds­brotts­lig­het som of­ta syns i me­dia.

– Jag kän­ner att man skul­le vil­ja ha en mer ny­an­se­rad bild. Att brotts­lig­he­ten sjun­ker kom­mer in­te fram så myc­ket. Man mås­te be­skri­va om­rå­det med mer än en bild.

Även i Spånga-Tens­ta har an­ta­let an­mäl­da brott mins­kat, från 6 716 år 2015 till 5 446 år 2017. I trygg­hets­mät­ning­en från 2017 var 39 pro­cent oro­li­ga för att ut­sät­tas för brott i Spånga-Tens­ta.

FOTO: LEIF OLDENBURG

PO­LIS. Jör­gen Ohls­son me­nar att Jär­va mås­te be­skri­vas på mer än ett sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.