In­sam­ling till bio­bil­jet­ter för ele­ver

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son

Ni­co­las Nath vill bju­da ele­ver­na på Jär­va­sko­lan på bio. Med en in­sam­ling hop­pas han att så många som möj­ligt kan få föl­ja med och se fil­men ”Black Pant­her” för att vi­sa fö­re­bil­der och ska­pa själv­käns­la.

Fil­men ”Black pant­her” cen­tre­rar kring den fik­ti­va af­ri­kans­ka na­tio­nen Wa­kan­da. Den har ska­pat upp­märk­sam­het värl­den över för att va­ra en film med su­per­hjäl­tar där en­semb­len är mesta­dels mörk­hy­ad, en kon­trast till hur re­pre­sen­ta­tion på vi­ta du­ken bru­kar se ut.

I New York och Lon­don har man haft in­sam­ling­ar för att per­so­ner med in­vand­rar­bak­grund och per­so­ner som till­hör mi­no­ri­tets­sam­häl­len ska kun­na gå och se fil­men på bio. Nu har sam­ma ini­ti­a­tiv ta­gits i Sve­ri­ge. En in­sam­ling hålls nu för att ele­ver­na på Jär­va­sko­lan ska få gå och se fil­men.

– Jag kom­mer själv från en in­vand­rar­bak­grund. Jag kän­ner att det fanns en av­sak­nad av fö­re­bil­der som såg ut som en själv när man väx­te upp som in­te var hip ho­pa­re el­ler fot­bolls­spe­la­re. Om jag kan stär­ka ung­as själv­käns­la så gör jag gär­na det, sä­ger Ni­co­las Nath som själv väx­te upp i Sko­gås och har en pap­pa från In­di­en.

Ni­co­las Nath gör den här in­sat­sen som pri­vat­per­son. Han ser in­sam­ling­en som ett bi­drag till att få bort för­do­mar och stär­ka själv­käns­lan bland unga. Han har pra­tat med lä­rar­na på Jär­va­sko­lan som tyc­ker att han har kom­mit med ett ro­ligt ini­ti­a­tiv.

– Först trod­de de in­te att det var på rik­tigt, men de blev jät­te­gla­da. De är ex­al­te­ra­de och ser fram emot det.

I skri­van­de stund har Ni­co­las Nath sam­lat in 8 600 kro­nor. Må­let är att få in 25 320 kro­nor som ska räc­ka till bio­bil­jet­ter, popcorn och läsk för ele­ver­na på Jär­va­sko­lan. Men det be­hö­ver in­te stan­na där. Om mer peng­ar som sam­las in kan fler ele­ver el­ler sko­lor få chan­sen att se fil­men.

– Om jag in­te får in peng­ar­na, täc­ker jag kost­na­den själv och om kam­pan­jen tar fart så kan fler gå på bio.

FOTO: PRI­VAT FOTO: MOSTPHOTOS

INSAMLARE. Ni­co­las Nath vill ge fö­re­bil­der för ele­ver på Jär­va­sko­lan.

BIOSALONG. Snart kan ele­ver från Jär­va­sko­lan tit­ta på ”Black pant­her”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.