Ska man för­bju­da mo­bi­ler i sko­lan?

Mo­bil­för­bud i sko­lan har bli­vit en het po­li­tiks po­ta­tis in­för va­let. Många sko­lor väl­jer re­dan idag att ploc­ka bort mo­bi­ler­na, men frå­gan är om ett för­bud verk­li­gen be­hövs.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

MOBILFRITT. Vi be­sök­te en sko­la som re­dan har mo­bil­da­gis – så fun­kar det • ”Ord­ning ska lä­ra­re stå för” • ”Liv­räd­da för att fram­stå som omo­der­na”

”Ing­en ska be­hö­va va­ra rädd för att bli fo­to­gra­fe­rad på skol­tid.”

Det he­ter in­te för­bud. Nej, rek­torn för­kla­rar att det är en po­li­cy. Oav­sett vad du vill kal­la det, så är re­sul­ta­tet av Nor­ra Äng­by sko­las nya reg­ler det­sam­ma: på mor­go­nen läm­nar ele­ver­na in te­le­fo­ner­na till lä­ra­rens mo­bil­da­gis. Där lig­ger de tills det är dags att gå hem. Vis­sa klas­ser har haft da­gis länge. Men se­dan ny­år är reg­ler­na tyd­li­ga och gäl­ler al­la 830 ele­ver. Och så vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att det ska se ut på riks­ni­vå.

I ett ovän­tat ut­spel gäl­lan­de ord­ning och re­da, gjor­de S nyss en u-sväng SochLvillin­te­attIns­ta

gram krav och ha­ka­de på ett el­ler na­tio­nellt på and­ra Li­be­ra­ler­nas för­bud. so­ci­a­la me­di­er ska sno upp­märk­sam­het.

Kerstin Jans­son, Nor­ra Äng­by sko­las rek­tor, un­der­stry­ker dock att på hen­nes sko­la hand­lar det in­te om ord­ning, ut­an om trygg­het. Po­li­cyn är ett re­sul­tat av fle­ra års dis­kus­sio­ner kring att bar­nen är räd­da för att bli fo­to­gra­fe­ra­de och fil­ma­de. Främst när de by­ter om och du­schar i sam­band med id­rot­ten. Det är ing­en en­skild in­ci­dent som ut­löst, ut­an ba­ra att led­ning­en upp­levt att ele­ver­na är otryg­ga. – Ing­en ska be­hö­va va­ra rädd för att bli fo­to­gra­fe­rad på skol­tid, sä­ger rek­tor Jans-son Att ele­ver i allt stör­re ut- räck­ning skip­par att du­scha ef­ter gym­pan på grund av den räds­lan, bac­kas upp av Nor­ra Äng­by-lä­ra­ren Ove Nor­berg och kri­mi­no­lo­gen Ma­ria Dufva, ex­pert när det gäl­ler sä­ker­hets­tänk kring unga på nä­tet. Även om Nor­berg, gam­mal ga­mer och in­te alls mo­bil­mot­stån­da­re, ock­så lyf­ter ord­ning­en:

– Jag tyc­ker po­li­cyn är bra. Ju mind­re fri­tid som tas med in i klass­rum­met, ju mind­re strul. An­nars får vi lä­ra­re läg­ga tid på att lö­sa kon­flik­ter kring lajks och kom­men­ta­rer, sä­ger Ove Nor­berg.

Och re­spon­sen har en­ligt sko­lan ba­ra va­rit po­si­tiv, in­te minst från för­äld­rar, men ock­så från ele­ver.

Nå­ja, det sista kanske in­te stäm­mer helt:

– Jag ha­tar den nya re­geln, ut­bris­ter sjät­teklas­sa­ren Le­ah Mac Gu­i­ness.

Hon, Em­ma Wall­mark och Ca­ro­li­ne Reh­me har just lyss­nat när Ma­ria Dufva pra­tat om nät­va­nor.

Även om myc­ket hand­lat om pe­do­fi­ler så har det ock­så hand­lat om kränk­ning­ar mel­lan jämn­å­ri­ga. De tre po­lar­na på väg in i ton­å­ren har Snapchat och In­stagram,

tyc­ker att Fa­ce­book är för vux­na, och sä­ger att det in­te va­rit med om så myc­ket elak­he­ter i si­na so­ci­a­la me­di­er.

Fast att in­te få li­ka många lajks och kom­men­ta­rer som kom­pi­sar­na, är ock­så tungt.

– Man blir av­und­sjuk. Fast det är en sä­ker­het att all­tid ha med te­le­fo­nen, man vill ha koll på lä­get, sä­ger Ca­ro­li­ne Reh­me, och får med­håll: ”Det är job­bigt att in­te ha koll”.

De tyc­ker att det är bra att det in­te är någ­ra lu­rar som lur­kar i om­kläd­nings­rum­men. Men mo­bil på ras­ten bor­de va­ra okej. Stock­holms­lä­ra­ren An­ders En­ström har pro­fi­le­rat sig som en hård- nac­kad fö­re­språ­ka­re för mo­bi­len som verk­tyg: för att an­teck­na, räk­na, fo­ta tav­lan.

En­ström kö­per att ing­en vill bli plå­tad i duschen, men und­rar hur vi ska gö­ra med smar­ta kloc­kor och glas­ö­gon? Han är trött på för­bud i läro­ver­ken – bar­nen mås­te få lä­ra sig ett schyst för­håll­nings­sätt.

– Ord­nings­pro­blem? Det är för­kast­ligt och pa­jigt att skyl­la på en en­het. Ord­ning­en ska lä­ra­ren stå för, fny­ser En­ström, och skju­ter in att det är häp­nads­väc­kan­de att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na bytt fot.

Li­be­ra­ler­na har som sagt länge fö­re­språ­kat ett för­bud. Lot­ta Ed­holm, op­po­si­tions­bor­gar­råd, är L:s lo­ka­le tung­vik­ta­re i ut­bild­nings­frå­gor i Stockholm.

Ock­så hon ut­tryc­ker stor för­vå­ning över So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas åsikts­byte: ”Nyss tyck­te de att för­bud är fa­scism”.

Trots att det ver­kar som att sko­lor­na kan han­te­ra det här på mikro­ni­vå, vill hon ha en lag för att täp­pa till en luc­ka som en­ligt hen­ne gör det möj­ligt för en elev att väg­ra ge upp sin te­le­fon, om den in­te stör and­ra. Om Nor­ra Äng­bys tving­an­de mo­bil­da­gis skul­le

”Det är en sä­ker­het att all­tid ha med te­le­fo­nen, man vill ha koll på lä­get.”

prö­vas i rät­ten, är Lot­ta Ed­holm skep­tisk till att det skul­le hål­la. Där­för: lag, nu.

Att li­be­ra­ler vill in­skrän­ka fri­he­ter, ser hon in­te som kna­sigt. Barn är barn. Li­ka li­te som de ska få äta glass var­je dag, ska de be­hö­va ta eget an­svar för att de får en ostörd ut­bild­ning. Och skol­plik­ten är in­tegri­tets­krän­kan­de den med, om du hårdrar det. Att mo­bi­len nu bli­vit en hård­de­bat­te­rad sym- bol­frå­ga i klass med kep­sen, skyl­ler hon på S.

– Men de var väl liv­räd­da för att fram­stå som omo­der­na, sä­ger en små­skrat­tan­de Lot­ta Ed­holm.

Ja, om det nu är så, så är in­te Ol­le Bu­rell en av de sos­sar­na. Se­nast i feb­ru­a­ri ve­va­de Stock­holms skol­bor­gar­råd loss i DN om att lan­dets rek­to­rer in­te be­hö­ver Jan Björ­klunds pek­pin­nar.

Nu har hans par­ti gjort gir me­dan han själv lig­ger sta­digt kvar på ori­gi­nal­kur­sen.

Bu­rell vid­hål­ler att det här är en ic­ke-frå­ga, ett rik­tigt då­ligt för­slag rakt ige­nom. Fler lä­ra­re och bätt­re elev­häl­sa är smar­ta­re.

– Par­ti­et får över­le­va att jag tyc­ker an­norlun­da, sä­ger en barsk Bu­rell. Och tilläg­ger syr­ligt att Li­be­ra­ler­na må he­ta som de gör, men är ing­et äk­ta li­be­ralt par­ti.

Ne­re på golv­ni­vå tyc­ker rek­tor Kerstin Jans­son att det är kons­tigt att det he­la bli­vit stor­po­li­tik. Även om de själ­va in­fört mo­bil­för­bu ... för­låt, mo­bil­po­li­cy.

– Mo­bil, keps, läx­or, rö­ra sig mer – po­li­ti­ken byg­ger på att man rös­tar på lät­ta frå­gor. Sko­lan är kom­pli­ce­rad. Vik­ti­ga­re vo­re en block­ö­ver­skri­dan­de po­li­tik som lig­ger fast så att vi slip­per mas­sa hat­tan­de kring sko­lans ut­veck­ling, sä­ger Kerstin Jans­son.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN FOTO: CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON

NI FOTAR IN­TE NÅ­GON SOM IN­TE VILL?” Kri­mi­no­lo­gen Ma­ria Dufva snac­kar so­ci­a­la me­di­er-vett med sex­or­na på Nor­ra Äng­by. Mo­bil­för­bud är svårt: ”På sätt och vis är det såklart en kol­lek­tiv be­straff­ning”. OÖNSKADE FO­TON. Rek­tor Kerstin Jans­son tyc­ker att det...

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VILL HA KOLL. Le­ah Mac Gu­i­ness, Ca­ro­li­ne Reh­me och Em­ma Wall­mark går i sex­an. De­ras för­äld­rar tyc­ker att mo­bil­för­bud är bra och bru­kar be­rät­ta att när de var små var de all­tid ute i na­tu­ren. Tri­on tje­jer kö­per in­te de skrö­nor­na och tyc­ker gott att man...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.