En gri­pen för va­pen­brott

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

En per­son greps i sön­dags miss­tänkt för va­pen­brott. Det ef­ter en jakt till fots.

En­ligt upp­gif­ter kan han ha kopp­ling­ar till ga­ra­ge­mor­det i Tens­ta.

– Det är en per­son som var ef­ter­lyst och an­hål­len i sin från­va­ro. Han greps i Rin­ke­by på ef­ter­mid­da­gen, sä­ger John Lind­ström, kri­mi­nal­in­spek­tör och för­un­der­sök­nings­le­da­re för grova brott i Rin­ke­by.

Hur gam­mal är per­so­nen?

– Jag kan sä­ga att det är en myn­dig vux­en i al­la fall, sä­ger John Lind­ström ut­an att vil­ja av­slö­ja mer om per­so­nens ål­der.

En­ligt upp­gif­ter till Af­ton­bla­det skul­le man­nen ha kopp­ling­ar till ga­ra­ge­mor­det i Tens­ta på ny­årsaf­ton och va­ra med­lem i ett av gäng­en i Jär­va­om­rå­det. Men po­li­sen är för­te­gen.

– Jag får hän­vi­sa till för­un­der­sök­nings­sek­re­tes­sen, sä­ger John Lind­ström.

Man­nen ha­de va­rit ef­ter­lyst i en må­nad och nu ska åkla­ga­ren even­tu­ellt ta ären­det vi­da­re.

– Åkla­ga­ren kom­mer att ta ställ­ning till om han ska be­gä­ras häk­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.