MER Blå­klas­sad fas­tig­het

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ KVAR­TE­RET Od­de ska byg­gas där IBM:s ti­di­ga­re hu­vud­kon­tor, ”Or­men långe”, upp­för­des på 1970-ta­let. ■ AR­KI­TEK­TER­NA bakom kon­tors­an­lägg­ning­en är Bengt Lindroos och Carl Nyrén. ■ HUVUDBYGGNADEN är fem–sex vå­ning­ar och in­til­lig­gan­de bygg­na­der in­ne­hål­ler per­so­nal­mat­sal, id­rotts­hall samt da­ta­cen­tral. ■ ETT ”ab­so­lut krav på var­sam in­pla­ce­ring av bygg­na­der­na i den be­fint­li­ga na­tu­ren och to­po­gra­fin” har va­rit en bä­ran­de ide vid ut­form­ning­en. ■ FAS­TIG­HE­TEN har blå­klas­sats av Stads­mu­se­et. Det­ta är den högs­ta kul­tur­hi­sto­ris­ka klas­si­fi­ce­ring­en och om­fat­tar ”be­byg­gel­se av syn­ner­li­gen högt kul­tur­hi­sto­riskt vär­de”. ■ ÖV­RI­GA klas­si­fi­ce­ring­ar har fär­ger­na grönt, för be­byg­gel­se av högt kul­tur­hi­sto­riskt vär­de och gult, för ”be­byg­gel­se av po­si­tiv be­ty­del­se för stads­bil­den och/ el­ler av visst kul­tur­hi­sto­riskt vär­de”. ■ I DAG kan bygg­na­der upp­för­da fö­re 1990 klas­si­fi­ce­ras en­ligt des­sa kri­te­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.