Ett rent Rin­ke­by-Kis­ta vill din ung­doms­för­e­ning bi­dra?

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

An­sö­kan ska va­ra in­läm­nad se­nast den 15 maj 2018. Rin­ke­by Kis­ta stads­dels­nämnd har be­slu­tat om den nya ak­ti­vi­te­ten

Na­turstäd­ning. Ung­doms­för­e­ning­ar med med­lem­mar i åld­rar­na 12-20 år kan an­sö­ka om att få del­ta. Stads­dels­för­valt­ning­en har valt ut na­tur­om­rå­den i Akal­la, Hus­by, Rin­ke­by och Kis­ta där det be­hö­ver gö­ras rent och snyggt. Städ­ning­en ska ut­fö­ras un­der vec­ka 26-27 och vec­ka 37-38. För­e­ning­en kan öns­ka pe­ri­od och om­rå­de. An­sök­nings­blan­kett, rikt­lin­jer och in­for­ma­tion om er­sätt­ning finns på med­bor­gar­kon­to­ren i Rin­ke­by och Hus­by, re­cep­tio­nen i för­valt­nings­hu­set i Kis­ta, samt på stockholm.se/rin­ke­by-kis­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.