Väns­ter­par­ti­et ökar starkt på Jär­va­fäl­tet

Väns­ter­par­ti­et blev de sto­ra vin­nar­na i val­krets Ytt­re Västerort med ökat stöd på drygt fem pro- cen­ten­he­ter. Sam­ti­digt bac­kar So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Andre­as Jen­nische andre­as.jen­nische@di­rekt­press.se

Det är än­nu oklart hur Stock­holms stad ska sty­ras ef­ter kom­mun­va­let i sön­dags. Från Al­li­an­sen görs för­sök att bil­da en ma­jo­ri­tet med Mil­jö­par­ti­et.

Fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård (S) och hen­nes röd­grön­ro­sa ko­a­li­tion med S, MP, V och Fi för­lo­ra­de sin ma­jo­ri­tet i Stock­holms stad i kom­mun­va­let.

Men vem som blir vin­na­re är än­nu oklart. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na har vux­it och är en po­ten­ti­ell våg­mäs­ta­re om det in­te bil­das en ma­jo­ri­tet över block­grän­sen.

Den bor­ger­li­ga al­li­an­sen med M, C, L och KD, som blev det mind­re bloc­ket, har hit­tills va­rit tyd­li­gast med si­na am­bi­tio­ner att ta mak­ten ge­nom en nytt sam­ar­be­te.

I bör­jan av vec­kan gick An­na Kö­nig Jerl­myr (M) ut och sa att hon och al­li­an­sen vill ska­pa en sta­bil ma­jo­ri­tet som va­rar he­la man­dat­pe­ri­o­den ge­nom att ska­pa en ko­a­li­tion med Mil­jö­par­ti­et. L och C har ställts sig po­si­ti­va till en så­dan lös­ning. KD-le­da­ren Erik Slott­ner är ock­så med på tå­get – om än mot­vil­ligt.

– Jag har sagt till ho­nom (Da­ni­el Helldén (MP)) att det här in­te är vårt första­val och att det in­te är vad vi egent­li­gen vill. Vi vill se ett al­li­ans­sty­re av sta­den men sett till val­re­sul­ta­tet så lig­ger det här när­mast till hands, sä­ger Erik Slott­ner (KD).

En­ligt An­na Kö­nig Jerl­myr bör­ja­de det skis­sas på ett sam­ar­be­te med MP re­dan ti­di­ga­re i år i sam­band med att Mo­de­ra­ter­nas opi­ni­ons­siff­ror bör­ja­de vi­ka på riks­pla­net.

– Vi har va­rit för­be­red­da på oli­ka sce­na­ri­on och va­rit väl med­vet­na om att det­ta skul­le kun­na in­träf­fa. Vi har där­för haft för­be­re­del­ser för den upp­kom­na si­tu­a­tio­nen och ve­tat i för­väg hur vi ska age­ra. Vi vill in­te ha nå­gon lo­kal de­cem­be­r­ö­ver­ens­kom­mel­se, vi vill sty­ra själ­va och sö­ker där­för möj­lig­he­ter att sty­ra med ma­jo­ri­tet, sä­ger hon.

Da­ni­el Helldén och hans Mil­jö­par­ti­et har va­rit öpp­na med si­na am­bi­tio­ner att sö­ka block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­ten för att stänga ute Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, men har när den här tid­ning­en trycks in­te öp­pet sagt att han tän­ker bil­da lag med Al­li­an­sen.

Ka­rin Wann­gård (S) sä­ger sig va­ra för­vå­nad över de steg som ta­gits mot en Al­li­ans- och MP-ma­jo­ri­tet.

– På­går för­hand­ling­ar får de gå till bot­ten med det och i så fall gör Helldén Jerl­myr till fi­nans­bor­gar­råd. Det blir in­tres­sant att se hur det ska gå ihop med mo­tor­vägs­byg­gen och skat­te­sänk­ning­ar, sä­ger Ka­rin Wann­gård.

”Vi har va­rit för­be­red­da på oli­ka sce­na­ri­on och va­rit väl med­vet­na om att det­ta skul­le kun­na in­träf­fa.”

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN/LINDA GREN

PUSSEL. Ka­rin Wann­gård (S), Da­ni­el Helldén (MP) och An­na Kö­nig Jerl­myr (M) är hu­vud­per­so­ner­na när en ny ma­jo­ri­tet ska för­hand­las fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.