Hal­lå stock­hol­ma­re

Vi i Rinkeby - - SI­DAN 1 -

Förs­ta ok­to­ber­vec­kan i Rin­ke­by-Kis­ta fylls med kill­kväl­lar, tjej­k­väl­lar, torg­ming­el, te­a­ter och in­spi­re­ran­de fö­re­lä­sa­re. Det är stads­dels­för­valt­ning­en som ta­git ini­ti­a­tiv till en vålds­före­byg­gan­de vec­ka.

En av fö­re­lä­sar­na är Alan Ali, ord­fö­ran­den för or­ga­ni­sa­tio­nen MÄN. På tors­dag

4 ok­to­ber pra­tar han om "Man­lig­het, våld och an­svar" i Kis­ta bib­li­o­tek – om de­struk­ti­va mas­kuli­ni­tets­nor­mer i vårt sam­häl­le. Pro­gram­met på­går från 18:00 till 20:00 och av­slu­tas med ett pa­nel­sam­tal.

Rin­ke­by-Kistas förs­ta vålds­före­byg­gan­de vec­ka på­går 28 sep­tem­ber-5

ok­to­ber och fo­ku­se­rar på nor­mer, macho­i­de­al och vårt ge­men­sam­ma an­svar.

Al­la som bor el­ler är verk­sam­ma i stads­dels­om­rå­det bjuds in till gra­tis fö­re­ställ­ning­ar, fö­re­läs­ning­ar och sam­tal. Den vålds­före­byg­gan­de vec­kan tar plats på bib­li­o­te­ket, för­sko­lor­na, ung­doms­går­dar­na och på tor­gen.

Alan Ali

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.