Miss­tänk­ta skott mot SIG

Vi i Rinkeby - - NY­HE­TER -

So­ci­a­la in­sats­grup­pens lo­ka­ler vid Tiss­linge­plan kan ha ut­satts för be­skjut­ning. När per­so­na­len kom till job­bet på ons­dags­mor­go­nen upp­täck­te man fle­ra hål i bygg­na­den.

Po­li­sen lar­ma­des och stads­dels­för­valt­ning­en be­slöt att ome­del­bart flyt­ta verk­sam­he­ten till and­ra lo­ka­ler. Un­der ons­da­gen ge­nom­för­de po­li­sen en tek­nisk un­der­sök­ning i lo­ka­ler­na. So­ci­a­la in­sats­grup­pen be­står av ett team på sju per­so­ner som ar­be­tar med att lot­sa kri­mi­nel­la tillbaka till ett nor­malt liv i sam­häl­let. Just nu är knappt 40 per­so­ner in­skriv­na i pro­gram­met, men an­ta­let va­ri­e­rar. I bör­jan på vec­kan kros­sa­des ett föns­ter, men en­ligt Per Kjel­lan­der har det in­te fun­nits nå­gon hot­bild mot per­so­na­len el­ler lo­ka­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.