Bar­bie-Nils och pi­stol­pro­ble­met – fa­mil­je­fö­re­ställ­ning

Vi i Rinkeby - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Un­der Rin­ke­by-Kistas vålds­före­byg­gan­de vec­ka vi­sas Te­a­ter Bar­ba­ras pjäs om Bar­bie-Nils för för­sko­lor­na. Det blir ock­så öpp­na fa­mil­je­fö­re­ställ­ning­ar för barn i femårs­ål­dern och de­ras fa­mil­jer tis­dag 2 ok­to­ber kloc­kan 16.00 i Rin­ke­by Fol­kets Hus, och tors­dag 4 ok­to­ber kloc­kan 16.00 i Kis­ta bib­li­o­tek. Gra­tis­bil­jet­ter häm­tas från kloc­kan 15.45!

Fö­re­ställ­ning­en hand­lar om poj­kar, pi­sto­ler, doc­kor – och dröm­mar. Det är en spän­nan­de be­rät­tel­se om mo­det att vå­ga va­ra sig själv.

He­la pro­gram­met för vålds­före­byg Rin­ke­by och Hus­by, för­valt­nings­hu­sets re- cep­tion på Bor­gar­fjordsga­tan 14 i Kis­ta, och stock­holm.se/valds­fo­re­byg­gan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.