27/9 Öppet sam­man­trä­de

Vi i Rinkeby - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Tors­dag 27 sep­tem­ber, kloc­kan 18.00 Fol­kets Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 16 På fö­re­drag­nings­lis­tan bland an­nat: • Ter­ti­al­rap­port 2. • Hög­re ut­bild­ning på Jär­va (re­miss) • Barns och ung­as läs­ning (re­miss) Nämnd­hand­ling­ar finns på med­bor­gar­kon­to­ren i Rin­ke­by och Hus­by, Kis­ta bib­li­o­tek, i för­valt­nings­hu­sets re­cep­tion samt på in­syns­ve­ri­ge. se/ stock­holm-rin­ke­bykis­ta

Frå­gestund Mö­tet in­leds med en öp­pen del där du kan stäl­la frågor till po­li­ti­ker­na om nämn­dens verk­sam­he­ter. Du är även väl­kom­men som åhö­ra­re un­der den for­mel­la de­len av sam­man­trä­det.

Mer in­for­ma­tion: Jo­han Hern­man, ad­mi­nist­ra­tiv chef, 08-508 01 513 jo­han.hern­man@stock­holm.se

Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning

Be­söks­a­dress Bor­gar­fjordsga­tan 14 Post­a­dress Box 7049, 164 07 Kis­ta Te­le­fon väx­el 08-508 01 000 E-post rin­ke­by-kis­ta@stock­holm.se Web­ba­dress stock­holm.se Felan­mä­lan ga­tor, torg och park stock­holm.se/fela­ma­lan el­ler 08-651 00 00

Be­sök med­bor­gar­kon­to­ret för att få in­for­ma­tion och väg­led­ning Rin­ke­by med­bor­gar­kon­tor Rin­ke­by­strå­ket 79, 08-508 01 794 Hus­by med­bor­gar­kon­tor Ed­vard Gri­egs­gång­en 9 08-508 01 129

Väl­kom­men!El­vir Kaži­nić (S) ord­fö­ran­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.