Väl­kom­men till Stock­holms­rum­met

Vi i Rinkeby - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

I Stock­holms­rum­met, i Kul­tur­hu­set på Ser­gels torg, be­rät­tar vi om fram­ti­dens Stock­holm och vägen dit. I 3D-bor­den sta­den el­ler zoo­ma dig he­la vägen ner till ga­tu­ni­vå. Du kan ock­så se 3D-mo­del­ler av sto­ra pro­jekt som till ex­em­pel Slus­sen. Ge­nom att ta på dig vå­ra VR-glas­ö­gon kan du dess­utom upp­le­va hur det kom­mer se ut i fram­ti­da bo­stads­om­rå­den.

Just nu på­går 145 ny­bygg­na­tio­ner och om­bygg­na­tio­ner av sko­lor run­tom i sta­den. Be­sök te­maut­ställ­ning­en Fram­ti­dens sko­lor i Stock­holm för att se vil­ken sko­la som väx­er fram i din stads­del.

Läs mer på stock­holm.se/stock­holms­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.