Öka din egen kris­be­red­skap

Vi i Rinkeby - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Om det blir ett lång­va­rigt strö­mav­brott el­ler nå­gon an­nan stör­ning el­ler kris i sam­häl­let mås­te du själv ha en hem­be­red­skap. Det be­ty­der att du ska va­ra be­redd på att ord­na vat­ten, vär­me och nå­got att äta. Du be­hö­ver ock­så kunna kom­mu­ni­ce­ra med and­ra och få in­for­ma­tion från me­dia och myn­dig­he­ter. Med rätt för­be­re­del­ser kan du kla­ra en be­svär­lig si­tu­a­tion bättre, oav­sett vad som har hänt.

På din­sa­ker­het.se finns många tips på hur du kan gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.