Ur­sin­ni­ga sam­tals­kväl­lar star­tar på Eg­ge­by gård

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Fler mås­te en­ga­ge­ra sig för att få till de sam­hälls­för­änd­ring­ar de vill se, och det mås­te bör­ja på gräs­rots­ni­vå. Det tyc­ker ini­ti­a­tiv­ta­ga­na till sam­tals­se­ri­en Ursin­net, som drar i gång i ok­to­ber på Eg­ge­by gård.

Start­skot­tet var en dis­kus­sion i lunch­rum­met på Eg­ge­by gård, någ­ra da­gar ef­ter va­let i sep­tem­ber.

The­re­se Storm, verk­sam­hets­chef för Jär­va fol­kets park, som dri­ver går­den, och An­ne­lie Drew­sen, för­fat­ta­re och jour­na­list som hyr ett ar­bets­rum i den grö­na 1800-tals­bygg­na­den bör­ja­de pra­ta om smygra­sism, sex­ism, fun­ko­fo­bi och and­ra orätt­vi­sor i var­da­gen.

– Det är så trå­kigt att des­sa gam­la struk­tu­rer finns kvar och ef­ter va­let var det tung stäm­ning. Väns­ter­par­ti­et må­las ut som ett ex­trem­par­ti för att al­li­an­sen vill ta re­to­ris­ka po­äng. Vad är det för ex­tremt med att pra­ta om jäm­lik­het och so­li­da­ri­tet? Och SD blev tred­je störs­ta par­ti! Som är främ­lings­fi­ent­ligt och dess­utom vill ha kvar och för­stär­ka struk­tu­rer som vi – lan­det Sve­ri­ge – har för­sökt bry­ta ner, sä­ger The­re­se Storm.

När lun­chen var över ha­de hon och An­ne­lie Drew­sen be­stämt sig för att bju­da in till öpp­na sam­tals­kväl­lar för ”al­la som tyc­ker att al­la män­ni­skor är li­ka myc­ket vär­da”.

– Det hand­lar in­te om att al­la ska hål­la med varand­ra. Jag hop­pas på sam­tal där vi kan lä­ra oss av varand­ra. Många vill ha för­änd­ring men fler mås­te en­ga­ge­ra sig, det mås­te ske på gräs­rots­ni­vå, sä­ger hon.

Ini­ti­a­ti­vet fick nam­net Ursin­net, ef­ter in­spi­ra­tion från den rysk-ame­ri­kans­ka för­fat­ta­ren och ak­ti­vis­ten Masha Ges­sens sju över­lev­nads­reg­ler ef­ter ett år med Trump.

Re­gel num­mer 4 ly­der: ”Bli ur­sin­nig. Med tan­ke på vår be­nä­gen­het att nor­ma­li­se­ra är det vik­tigt att be­hål­la sin för­må­ga att bli choc­ke­rad.”

– Det kan hand­la om att sä­ga till den där per­so­nen som all­tid kom­mer un­dan med sex­is­tis­ka el­ler ra­sis­tis­ka skämt, ”för att hen all­tid va­rit sån”. Man mås­te vå­ga va­ra en job­big jä­vel, sä­ger The­re­se Storm.

FO­TO: PRI­VAT

EG­GE­BY GÅRD. Ini­ti­a­tiv­ta­gar­na är jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren An­ne­lie Drew­sen (t v) och The­re­se Storm, verk­sam­hets­chef för Jär­va Fol­kets park, som dri­ver Eg­ge­by gård.

FO­TO: IDA NILSING/AR­KIV

SAMTALSSERIE. Sam­tals­se­ri­en Ursin­net kom­mer att hål­las i den ljus­grö­na hu­vud­bygg­na­den på Eg­ge­by gård .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.