Till­skott av två nya ute­gym

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Un­der hös­ten har två ute­gym in­vigts.

Det ena lig­ger i Kis­ta, bred­vid Är­vinge boll­plan och lek­par­ken Tru­de­lut­ten. Det har till­kom­mit ef­ter att ett med­bor­gar­för­slag läm­nats in till stads­dels­nämn­den. I för­sla­get stod det att man vil­le ha ett ute­gym i Kis­ta för att gö­ra trä­ning mer lättillgänglig.

En del av ute­gy­met är byggt för att pas­sa per­so­ner som sit­ter i rull­stol, och det har ock­så fle­ra vik­ter som är lät­ta och kan an­vän­das för mind­re star­ka per­so­ner.

Sam­ti­digt pas­sa­de sta­den på att byg­ga ett ute­gym i Rin­ke­by; ett gym som in­vig­des för en dryg må­nad se­dan. Det lig­ger vid Hin­der­storpspar­ken och fi­nan­si­e­ra­des ge­nom sta­dens trygg­hets­fond.

’FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE

SKRIVAR­KURS. Da­ni­el Boya­ci­oglu le­der hös­tens skrivar­kurs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.