MER För­sla­get

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ INVESTERINGEN för etapp ett be­räk­nas upp­gå till runt 330 mil­jo­ner kro­nor och om­fat­tar 20 hek­tar mark. Man kom­mer att byg­ga runt 2600 kist­gra­var, 900 urn­gra­var, min­neslun­dar, en ser­vice­bygg­nad och en ce­re­mo­ni­bygg­nad. ■ CEREMONIBYGGNADEN på 440 kvadrat­me­ter kom­mer att ha en ic­ke­kon­fes­sio­nell och flex­i­bel ut­form­ning för att kun­na in­rym­ma oli­ka be­grav­nings­tra­di­tio­ner och va­ri­e­ran­de an­tal be­grav­nings­gäs­ter. ■ BYG­GET be­räk­nas på­gå mel­lan 2019 och 2023. ■ SE­DAN finns möj­lig­het att fort­sät­ta byg­ga ut be­grav­nings­plat­sen i etap­per, ut­i­från be­hov, till to­talt 20 000 gra­var. ■ AN­LED­NING­EN till att man har fat­tat det här be­slu­tet är att bris­ten på fram­förallt kist­gra­var i nor­ra och väst­ra Stock­holm har bli­vit akut. Gra­var i tra­di­tio­nellt mus­lims­ka grav­kvar­ter på Råcksta be­grav­nings­plats och gra­var i or­to­doxt krist­na grav­kvar­ter på Spånga kyr­ko­gård är nu slut. Det skri­ver Stock­holms stad i sitt tjäns­teut­lå­tan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.