4 & 5/10

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Te­a­ter för för­sko­lor i Kis­ta-Rin­ke­by: Bar­bie-Nils och pi­stol­pro­ble­met Med Te­a­ter Bar­ba­ra. En spän­nan­de be­rät­tel­se för femå­ring­ar om mo­det att vå­ga va­ra sig själv. Nils fyl­ler 5 år och får öns­ka sig vad han vill i lek­saks­af­fä­ren. Och han vet pre­cis vad han vill ha: En bar­bie i ro­sa bal­klän­ning. Plöts­ligt vill pap­pa in­te alls att Nils ska få väl­ja själv. I lek­saks­af­fä­ren för­sö­ker pap­pa med al­la me­deln få Nils att väl­ja pi­sto­len istäl­let.

Fö­re­ställ­ning­en är ett av fle­ra pro­gram i Vålds­fö­re- ”Jag rym­mer!” (från 3 år) med Cir­kus Ti­ger­brand. Ett får som kän­ner sig bort­glömt och har trå­kigt rym­mer från sin flock och sitt hägn. Ing­en tycks sak­na få­ret. Till sist skri­ver få­ret ett vy­kort till floc­ken och be­rät­ta var det är. För det värs­ta är att in­te va­ra sak­nad av nå­gon. Fö­re­ställ­ning­en ges på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en. Tid kl 13.

Ishockey med Kis­ta Hoc­key 09–10:or För dig 7–9 år. Bör­ja spe­la ishockey. När: Ons­da­gar kl 18.00–19.00. Sam­lig kl 17.30. Var: Hus­by ishall. Ob­li­ga­to­risk ut­rust­ning: skrid­skor, hjälm med gal­ler, hals­skydd och hands­kar el­ler fod­ra­de van­tar. Övrig ut­rust­ning lå­nas ut i mån av till­gång. Kost­nad: Gra­tis pro­va-på. In­for­ma­tion: www.kista­hoc­key.nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.