ÅTER­KOM­MAN­DE

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Svenskt språkcafé på Kis­ta bib­li­o­tek Vill du bli bätt­re på att pra­ta svens­ka? Har du svårt att hit­ta nå­gon att pra­ta med? På bib­li­o­te­ket finns möj­lig­he­ten! Kom och trä­na svens­ka med vå­ra trev­li­ga vo­lon­tä­rer! Var­je tis­dag mel­lan kloc­kan 13.00 och 14.30 kan du öva din svens­ka på vårt språkcafé. Vi träf­fas i Lä­ro­sa­len och vi bju­der på fi­ka. Var­je ons­dag kl 15.00-18.00 på Fol­kets Hus­by. Råd­giv­ning var­je ons­dag för för­e­ning­ar och dig som har idé om att star­ta upp nå­got nytt, or­ga­ni­se­ra dig el­ler få stöd som hy­res­gäst el­ler an­nat. I sam­ar­be­te med ABF Stock­holm, Räd­da Bar­nen och Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.