MER Det­ta har hänt

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ 28 AU­GUSTI. Nå­gon släng­er in brinnande bildäck på med­bor­gar­kon­to­ret i Tens­ta och i för­valt­nings­hu­set på Fa­gers­ta­ga­tan 15 i Lun­da. Den förs­ta släck­tes snabbt men i Lun­da har he­la hu­set be­hövt sa­ne­ring. En­tré­plan och re­cep­tion är fort­fa­ran­de av­stängt. ■ 1 SEP­TEM­BER. Mu­sik­fes­ti­va­len Gädca, som tra­di­tions­en­ligt hålls i Spånga by sam­ma dag som Tens­ta mark­nad, höll på att in­te bli av i år. Sce­nen för­stör­des nat­ten in­nan ge­nom att nå­gon tän­de eld på en bil som körts fram till sce­nen. Ar­ran­görs­grup­pen, med bland an­nat stads­dels­för­valt­ning­en, lyc­ka­des dock ge­nom­fö­ra fes­ti­va­len ge­nom att få dit en ny scen. ■ 18 OCH 19 SEP­TEM­BER. So­ci­a­la in­sats­grup­pens kon­tor i Tens­ta är tills vi­da­re stängt. För­ra vec­kan at­tac­ke­ra­des lo­ka­len två nät­ter i rad: först kros­sa­des al­la ru­tor, se­dan sköt nå­gon fle­ra skott mot fa­sa­den. Per­so­na­len ar­be­tar tills vi­da­re från en an­nan plats. ■ DET finns ing­en miss­tänkt för nå­got av brot­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.