No­bel­pri­set er­sätts av al­ter­na­tivt lit­te­ra­tur­pris

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@di­rekt­press.se

Det blir som be­kant in­te nå­got No­bel­pris i lit­te­ra­tur i år. Men miss­trös­ta in­te. Den Nya Aka­de­mi­en, med bland and­ra ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren Alex­an­dra Pa­sca­li­dou, de­lar i stäl­let ut ett in­ter­na­tio­nellt lit­te­ra­tur­pris.

– Det här är en kul al­ter­na­tiv sak. Man kan se det som ett slags upp­käf­tig­het, sä­ger Gu­nil­la Lund­gren, ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till No­bel­pri­set i Rin­ke­by.

När det stod klart att Svens­ka Aka­de­mi­en in­te skul­le de­la ut nå­got No­bel­pris i lit­te­ra­tur i år bil­da­des i stäl­let Den Nya Aka­de­min. Det­ta för att sä­ker­stäl­la att ett in­ter­na­tio­nellt lit­te­ra­tur­pris de­las ut 2018.

– Jag som har hål­lit på med det­ta i 30 år blev glad när jag hör­de att Alex­an­dra Pa­sca­li­dou ha­de ta­git ini­ti­a­tiv till det här. Hon är ju Rin­ke­bytjej, sä­ger för­fat­ta­ren Gu­nil­la Lund­gren, som dri­ver ar­be­tet med No­bel i Rin­ke­by.

– Jag stöd­jer och be­und­rar Alex­an­d­ras ak­ti­vism och det är sär­skilt ro­ligt för mig ef­tersom hon var min elev i skri­var­verk­sta­den på Rin­ke­by­sko­lan när hon var ung.

De för­fat­ta­re som är ak­tu­el­la för lit­te­ra­tur­pri­set är Kim Thuý, Ka­na­da, Ma­ry­se Con­dé, Gu­a­de­o­lu­pe och Neil Gai­man, Stor­bri­tan­ni­en.

Gu­nil­la Lund­gren tyc­ker att al­la no­mi­ne­ra­de för­fat­tar­na är väl­digt bra, men har en per­son­lig fa­vo­rit.

– Jag hål­ler på Kim Thuý. Hen­nes ro­man ”Vi” är fan­tas­tisk.

”Ele­ver­na får gö­ra häf­te”

Pri­set till­kän­na­ges på Stads­bib­li­o­te­ket i Stock­holm den 12 ok­to­ber.

Dit tar Gu­nil­la med sig sex av de cir­ka 25 fjor­ton­å­ring­ar hon job­bar med på Rin­ke­by­sko­lan. Och i de­cem­ber, runt No­bel da­gen, kom­mer pris­ta­ga­ren till Rin­ke­by bib­li­o­tek.

– Ele­ver­na får gö­ra ett häf­te till vin­na­ren, som de får träf­fa och stäl­la frå­gor till. Se­dan blir det lu­ci­a­tåg och ele­ver­na bju­der på te och ori­en­ta­lis­ka bak­verk.

Den Nya Aka­de­mi­ens lit­te­ra­tur­pris de­las ba­ra ut i år.

– Jag hop­pas att Svens­ka Aka­de­mi­en lö­ser si­na pro­blem så att vi får ett No­bel­pris i lit­te­ra­tur näs­ta år, sä­ger Gu­nil­la Lund­gren.

FO­TO: OLOF PLYM FORSHELL/AR­KIV

NO­BEL. Gu­nil­la Lund­gren, för­fat­ta­re och pro­jekt­le­da­re, och Lot­ta Silfver­hi­elm, teck­na­re och gra­fisk form­gi­va­re, är de dri­van­de bakom No­belar­be­tet i Rin­ke­by. No­bel­pris­ta­ga­re Ka­zuo Is­hi­gu­ro be­sök­te för­ra året i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.