ESAT OCH JOSÉ FÖREBYGGER VÅLD ÅRET OM

Just nu på­går vålds­före­byg­gan­de vec­kan i Rin­ke­by. Esat och José, som ar­be­tar vålds­före­byg­gan­de året om, var med och bi­drog med si­na kun­ska­per.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

– Många har ne­ga­ti­va tan­kar med sig hem­i­från. Vi för­sö­ker vän­da det ne­ga­ti­va till nå­got po­si­tivt. Så sä­ger José på parkle­ken i Rin­ke­by, om hur de ar­be­tar vålds­före­byg­gan­de året runt.

Vålds­före­byg­gan­de vec­kan är i full gång i Rin­ke­by. Ak­ti­vi­te­ter för­sig­går runt om i stads­de­len – allt från ba­by­träf­far till tjej-, kill­kväl­lar och fö­re­läs­ning­ar.

Parkle­ken i Rin­ke­by är ock­så en del av pro­gram­met. ”Kom till parkle­ken och lek och lär dig mer om al­la barns rät­tig­he­ter” står det. Vi kom­mer hit och träf­far parkle­kens två eldsjä­lar – José och Esat.

– Vi har satt upp en af­fisch om det här äm­net. Och vi pra­tar li­te ex­tra med vå­ra be­sö­ka­re om våld just idag, sä­ger Esat.

Men an­nars märks det in­te så myc­ket av den vålds­före­byg­gan­de vec­kan. Barn är här och le­ker, el­ler häng­er, un­ge­fär som van­ligt.

Men det vålds­före­byg­gan­de ar­be­tet på­går stän­digt här, året runt.

– Vi pra­tar myc­ket med de som kom­mer hit. Sam­ta­len ska­par re­la­tio­ner. Vi vill vi­sa att vi ser dem, sä­ger Esat.

Han sä­ger att äm­net våld får man kom­ma in på li­te för­sik­tigt.

– Man bör­jar med nå­got äm­ne som in­tres­se­rar dem, till ex­em­pel fot­boll. Och så kan man bör­ja pra­ta om en ful tack­ling, som ett sätt att kom­ma in på äm­net.

Bå­de José och Esat har job­bat på ung­doms­gård i Rin­ke­by i många år, in­nan de bör­ja­de på parkle­ken. De kän­ner många av trak­tens ung­do­mar. Och så­da­na som var ung­do­mar när José och Esat bör­ja­de ar­be­ta, och som nu har bli­vit för­äld­rar. Det här hjäl­per dem myc­ket i de­ras vålds­före­byg­gan­de ar­be­te.

– Vi har en käns­la. Vi hind­rar myc­ket bråk, sä­ger José.

Men sam­ti­digt sä­ger han att allt ar­be­te de gör än­då in­te räc­ker. För­änd­ring­en mås­te ock­så kom­ma från stads­de­lens, från che­fer­nas, si­da.

– Vi tar så myc­ket an­svar. Men det be­hövs ar­be­te, för­änd­ring där up­pe ock­så. Det be­hövs en led­ning som brin­ner för det här.

FO­TO: OLOF PLYM FORSHELL

LE­DA­RE. Parkle­ken i Rin­ke­by är en del av vålds­före­byg­gan­de vec­kan. Här är le­dar­na Esat och José som är här 365 da­gar om året och ar­be­tar vålds­före­bygg­na­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.