Bätt­re slut­be­tyg på Jär­vas sko­lor

SLUT­BE­TYG. An­del be­hö­ri­ga ökar: ”Kvit­to att vi job­bat rätt”

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@di­rekt­press.se

Ni­or­nas slut­be­tyg i Stock­holms stads grund­sko­lor fort­sät­ter upp­åt. Sko­lor­na i Jär­va hör till de som står för de störs­ta för­bätt­ring­ar­na – in­te minst Rin­ke­by­sko­lan.

Jag kän­ner en oer­hörd gläd­je och stolt­het över vad rek­to­rer­na till­sam­mans med sin per­so­nal har ut­rät­tat i vå­ra sko­lor.

För and­ra året i rad för­bätt­ras ni­or­nas slut­be­tyg i Stock­holms stads grund­sko­lor, en­ligt sta­tistik från Skol­ver­ket.

Sär­skilt po­si­tiv är ut­veck­ling­en på sko­lor­na i Jär­va­om­rå­det.

Rin­ke­by­sko­lan har ökat an­de­len gym­na­sie­be­hö­ri­ga från 39 pro­cent 2017 till 57,5 pro­cent i år, Kis­ta grund­sko­la från 67,0 till 86,2, Hus­by­gårds­sko­lan från 56,6 till 63,3, Akalla­sko­lan från 81,6 till 83,3 och Hjul­sta­sko­lan från 37,7 pro­cent till 58,6 pro­cent be­hö­ri­ga.

– Det är jät­te­ro­ligt för vå­ra ele­ver, in­te minst för att de får fler val­möj­lig­he­ter till gym­na­si­et. Det är bå­de me­rit­vär­det och an­de­len be­hö­ri­ga till gym­na­si­et som har ökat, sä­ger Mar­tin Malm- berg, rek­tor på Rin­ke­by­sko­lan.

– Vi är nu till­ba­ka på sam­ma ni­vå som för fem år se­dan, ef­ter någ­ra säm­re år, sä­ger han.

Ökat per­so­naltät­he­ten

An­led­ning­en till för­bätt­ring­en tror han be­ror på att man lyc­kats ska­pa en trygg och lugn stu­di­e­mil­jö – samt an­ställt bra och rätt per­so­nal.

– Vi har an­vänt vå­ra so­cio­e­ko­no­mis­ka bi­drag till att öka per­so­naltät­he­ten. Vi sat­sar verk­li­gen på att få hit de bäs­ta lä­rar­na, sä­ger Mar­tin Malm­berg, som va­rit rek­tor på sko­lan i ett år.

– Långt in­nan jag kom till sko­lan ar­be­ta­de man myc­ket med att ska­pa trygghet och stu­di­e­ro i sko­lan. Så­dant tar tid, men nu har det gett re- sul­tat, vil­ket även vi­sar sig på be­ty­gen, sä­ger han.

An­de­len ele­ver i sta­dens sko­lor som i år blev gym­na­sie­be­hö­ri­ga till de na­tio­nel­la pro­gram­men är 86,9 pro­cent, en ök­ning jäm­fört med 84,7 pro­cent året in­nan. Sam­ti­digt mins­kar skill­na­den i gym­na­sie­be­hö­rig­het mel­lan kil­lar och tje­jer.

Även grund­sko­le­chef Hap­py Hil­mars­dot­tir-Aren­vall är nöjd med ut­veck­ling­en.

– Jag kän­ner en oer­hörd gläd­je och stolt­het över vad rek­to­rer­na till­sam­mans med sin per­so­nal har ut­rät­tat i vå­ra sko­lor. Det är ett lång­sik­tigt och ut­hål­ligt kva­li­tets­ar­be­te som nu bör­jar ge re­sul­tat, sä­ger hon.

FO­TO: AN­NA WETTERGÅRD

NÖJD. Mar­tin Malm­berg, rek­tor på Rin­ke­by­sko­lan, är myc­ket nöjd med be­tygs­ut­veck­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.