Le­gi­o­nella­ut­brott ut­reds

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - An­na Wettergård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Un­der för­ra som­ma­ren smit­ta­des åt­ta per­so­ner av sjuk­do­men le­gi­o­nel­la, och fy­ra av dem dog. Det vi­sa­de sig att smit­tan kom från ett kyl­torn i Kis­ta. Nu ut­reds smitt­sprid­ning­en.

De smit­ta­de per­so­ner­na bod­de i Kis­ta, Rin­ke­by, Tens­ta och Sol­len­tu­na. Nå­got som tid­ning­en Mitt i, som var först med att be­rät­ta.

Nu har hän­del­sen ham­nat hos Åklagar­myn­dig­he­ten. Brotts­ru­bri­ce­ring­en är grovt vål­lan­de till an­nans död, grovt vål­lan­de till kropps­ska­da och grovt mil­jö­brott.

En­ligt åkla­ga­re He­le­na Ec­ker rot Flo­din, vid Rik­sen­he­ten för mil­jö- och ar­bets­mil­jö­mål, är ut­red­ning­en fort­fa­ran­de i ett ti­digt ske­de hon kan där­för in­te sva­ra på frå­gan om ut­brot­tet be­rod­de på slarv el­ler om nå­gon gjor­de det av ill­vil­ja.

– Det kan jag in­te kom­men­te­ra. Men det finns en an­led­ning till att det har gjorts en an­mä­lan, sä­ger hon.

Char­lot­te Lars­son är mil­jö­in­spek­tör på Stock­holms stad. Hon be­rät­tar att le­gi­o­nel­la är en typ av lung­in­flam­ma­tion, som man får ge­nom att an­das in bak­te­ri­en.

– Det är van­ligt att man smit­tas hem­ma i duschen ef­tersom det bil­das små vat­ten­drop­par el­ler ae­ro­so­ler som man an­das in. I kyl­torn bil­das ock­så ae­ro­so­ler när vat­ten kyls och av­dunst­ning sker, så att de smit­ta­de per­so­ner­na mås­te ha an­dats in luft in­ne­hål­lan­de kyl­tor­nets ae­ro­so­ler. Tor­net är öp­pet upp­till, som en skor­sten.

FO­TO: MICHAEL FOLMER

SPREDS. Smit­tan spreds över Kis­ta och även till Tens­ta, Rin­ke­by och Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.