Två åta­la­de för rån

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

En man slä­pa­des in i ett skogs­par­ti av två rå­na­re som tving­a­de till sig hans bank­kort och kod, för att ta ut 16 000 kro­nor. Det häv­dar åkla­ga­ren som nu väckt åtal mot en 18-åring och en 20-åring.

Man­nen an­fölls av de bå­da ung­do­mar­na när han cyk­la­de på Han­sta­vä­gen i Kis­ta, en­ligt stäm­nings­an­sö­kan som nu läm­nats in till Sol­na tings­rätt.

Han drogs en­ligt åkla­ga­ren av cy­keln, ho­ta­des med kniv, spar­ka­des i hu­vu­det och slä­pa­des in till ett skogs­par­ti. Där ska rå­nar­na ha tving­at av ho­nom 150 eu­ro i kon­tan­ter, en mo­bil­te­le­fon och sitt kon­to­kort. De ska även ha fått man­nen att upp­ge ko­den till kor­tet.

Höll kniv mot hal­sen

Un­der kniv­hot ska den äld­re av rå­nar­na se­dan ha tving­at ho­nom att stan­na kvar i skogs­par­ti­et, me­dan den yng­re gick iväg och tog ut 16 000 kro­nor på hans kon­to­kort.

Vid ett till­fäl­le ska rå­na­ren ha hål­lit kni­ven mot hans hals och döds­hot ska ha ut­tryckts när man­nen först at­tac­ke­ra­des.

Hän­del­sen in­träf­fa­de kväl­len den 29 au­gusti och 18-åring­en an­hölls två da­gar se­na­re. 20-åring­en fri­hets­be­rö­va­des 11 sep­tem­ber och bå­da sit­ter fort­fa­ran­de häk­ta­de.

I åkla­ga­rens be­vis­ning in­går bland an­nat över­vak­nings­bil­der från ut­tags­au­to­ma­ten där 18-åring­en ska ha ta­git ut peng­ar.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

SLÄ­PAD. En man slä­pa­des in i ett skogs­par­ti av två rå­na­re som tving­a­de till sig hans bank­kort och kod.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.