Bäv­rar har torr­lagt Igel­bäc­ken

Vi i Rinkeby - - NYHETER - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Ett bä­ver­däm­me har torr­lagt Igel­bäc­ken in­till Häs­ta grod­damm. Kom­mu­nen har an­sökt hos läns­sty­rel­sen om att få ri­va hind­ret.

Bäv­rar trivs vid Igel­bäc­ken i höjd med Häs­ta grod­damm, nä­ra Akal­la. För tio år se­dan kom den förs­ta, be­rät­ta­de få­gel­skå­da­ren Per­cy Fred­riks­son i de­cem­ber 2015.

Då låg avgnag­da träd och ett på­bör­jat damm­byg­ge bakom en oro för över­sväm­ning­ar i Igel­bäc­ken.

Se­dan dess har bäv­rar­na hål­lit till vid de­lar av Igel­bäc­ken som lig­ger ut­an­för Stock­holms stad. För­dämt vat­ten­flö­det Men nu, ef­ter den­na tor­ra som­mar och en höst ut­an sto­ra regn, har bäv­rar­na åter­vänt och för­dämt vat­ten­flö­det. En sträc­ka på 800 me­ter har torr­lagts.

– När bä­vern däm­mer upp det lil­la vatten som finns är det klart att det blir en stor på­ver­kan. Rent krasst så kan det in­te fin­nas någ­ra vatten- le­van­de or­ga­nis­mer på den sträc­kan, sä­ger An­na Ed­ström på Stock­holms stads mil­jö­för­valt­ning. Fem cen­ti­me­ters djup Hur torr­lägg­ning­en på­ver­kar djur­li­vet sett till he­la Igel­bäc­ken, bland an­nat den säll­syn­ta fis­ken grön­ling­en, kom­mer in­te kun­na gå att sä­ga för­rän på läng­re sikt.

– Den här som­ma­ren kom­mer än­då stic­ka ut som ovan­lig på grund av lå­ga vat­ten­ni­vå­er. När Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et prov­fis­ka­de vid Ul­riks­dal i slu­tet av au­gusti var medel­dju­pet fem cen­ti­me­ter. Men då såg man än­nu grön­ling­en och gans­ka många års­ung­ar, så det sker en ny­re­kry­te­ring. An­nars ha­de jag kanske va­rit mer oro­lig, sä­ger An­na Ed­ström.

Nu har kom­mu­nen an­sökt hos läns­sty­rel­sen om att få ri­va loss däm­met. När det sker är oklart, li­kaså om bä­vern le­tar sig vi­da­re el­ler byg­ger ett nytt däm­me på sam­ma plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.