Löf­tet: 100 mo­bi­la ord­nings­vak­ter

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

rum­men. Det här är ett svar på det vallöf­tet. Vi hop­pas nu att de här 70 mil­jo­ner­na som vi to­talt läg­ger på mo­bi­la ord­nings­vak­ter ger ett re­jält till­skott som ska mär­kas i stads­bil­den, sä­ger trygg­hets­bor­gar­rå­det Erik Slott­ner (KD).

Må­let är att to­talt 100 mo­bi­la ord­nings­vak­ter ska va­ra i tjänst i slu­tet av näs­ta år och att de då ska kun­na ut­fö­ra ”enkla­re po­li­siärt ar­be­te” samt bi­stå med so­ci­a­la in­sat­ser där det be­hövs. Men det finns en del pro­blem att lö­sa in­nan dess. Bland an­nat när det gäl­ler till­stån­den för i vil­ka geo- gra­fis­ka om­rå­den ord­nings­vak­ter­na får ver­ka, som i dag är be­grän­sa­de.

– En ut­ma­ning som stäl­ler till pro­blem är den lag­stift­ning som gör att man mås­te ha till­stånd för var­je om­rå­de. Det blir där­för en vik­tig upp­gift för oss att lig­ga på re­ge­ring­en för att gö­ra det möj­ligt att ope­re­ra i fler om­rå­den sam­ti­digt. Jag tyc­ker att det vo­re jät­te­bra om de kun­de ope­re­ra i he­la Stock­holms kom­mun, så att ord­nings­vak­ter­na kan fin­nas där otrygg­he­ten är som störst, sä­ger Erik Slott­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.