Nu krävs mod för kli­ma­tet

Vi i Rinkeby - - TYCK OM! -

den värld, som jag föd­des till sak­ta för­störs. Ol­jan gav väl­stånd och vi trod­de på en lyck­lig fram­tid. Så blev det in­te. Kol­di­ox­id från ol­jan sam­la­des i at­mo­sfä­ren och blev ett gi­gan­tiskt växt­hus. Tem­pe­ra­tu­ren steg. Mi­na barn­barn får in­te upp­le­va sam­ma värld som jag.

Men jag ser en gnis­ta av hopp. Van­li­ga män­ni­skor som du och jag bör­jar in­se ho­tet för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner och kom­mer att bli en kraft, som po­li­ti­ker­na in­te kan ig­no­re­ra, som kan hjäl­pa till att hej­da kli­mat­för­änd­ring­en.

Jag ser hopp­ful­la ex­em­pel. Ka­na­da, som in­för en kol­di­ox­idskatt, där peng­ar­na de­las ut till med­bor­gar­na. Ett an­nat är en en­ga­ge­rad grupp, som vux­it till en glo­bal kli­mat­rö­rel­se, som i Sve­ri­ge he­ter Kli­matsva­ret och ar­be­tar för ett håll­bart kli­mat.

Hopp räc­ker in­te. Det krävs ock­så mod. Att vå­ga gå fö­re. Kans­ke blir du en i den väx­an­de ska­ra, som till slut kom­mer att vän­da ut­veck­ling­en rätt. Som kan se di­na barn­barn i ögo­nen och sä­ga: Det var en omöj­lig upp­gift, men vi kla­ra­de det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.