Be­slu­tet att flyt­ta på Re­actor un­der lupp

Den pla­ne­ra­de flyt­ten av ung­doms­går­den Re­actor har väckt sto­ra pro­tes­ter. Nu med­de­lar stads­dels­di­rek­tö­ren Ul­la Thorslund att man gör en ny ge­nom­gång av be­slu­tet.

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - An­na Wet­ter­gård an­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Den pla­ne­ra­de flyt­ten av ung­doms­går­den Re­actor har väckt sto­ra pro­tes­ter. Nu med­de­lar stads­dels- di­rek­tö­ren Ul­la Thorslund att man gör en ny ge­nom­gång av be­slu­tet.

Vi tror att de be­fint­li­ga lo­ka­ler­na kan re­no­ve­ras, men att de kan gö­ras ut­an att Re­actor stäng­er. Och att man kan in­vol­ve­ra ung­do­mar­na i pro­ces­sen.

För­ra vec­kan skrev vi om den pla­ne­ra­de flyt­ten av ung­doms­går­den Re­actor till Hus­by cent­rum.

Flyt­ten mo­ti­ve­ras fram­för allt med att de gam­la lo­ka­ler­na är slit­na.

Har väckt pro­tes­ter

Be­slu­tet har väckt sto­ra pro­tes­ter. Många vill istäl­let att de gam­la lo­ka­ler­na ska rustas upp. De tyc­ker att de nya lo­ka­ler­na in­te är till­räck­ligt bra, och att det pla­ne­ra­de lä­get i Hus­by cent­rum dess­utom är otryggt. En av de som pro­te­ste­rat är är Ar­ne Jo­hans­son, ord­fö­ran­de i Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd. Han är upp­rörd över att be­slu­tet om flyt­ten fat­tats på tjäns­te­man­na­ni­vå, ut­an att po­li­ti­ker el­ler all­män­het va­rit in­vol­ve­ra­de.

”Il­la skött be­slut”

– Be­slu­tet var il­la skött. Det sked­de helt ut­an di­a­log. Trots att det togs un­der sep­tem­ber, mitt un­der val­rö­rel­sen då det pra­ta­des så myc­ket om vik­ten av de­mo­kra­ti och att kun­na gö­ra sin röst hört, sä­ger han.

Han, till­sam­mans med fö­re­trä­da­re för för­e­ning­ar och någ­ra po­li­ti­ker, ha­de ett mö­te för­ra vec­kan. Ef­ter det skrev de ett öp­pet brev till stads­dels­di­rek­tö­ren och po­li­ti­ker­na om vil­ka pro­blem som de ser med flyt­ten:

”Kon­se­kven­sen blir ett di- rekt sa­bo­tage av den vik­ti­ga och po­pu­lä­ra verk­sam­het för bå­de kil­lar och tje­jer som idag be­drivs i Re­actor - med sittsof­for, trä­nings­lo­ka­ler, lju­di­so­le­rad mu­sik­sal, bi­o­rum och lo­kal för dans in­till en id­rotts­an­lägg­ning med fot­bolls­plan, bas­ket­plan, löp­ar­ba­na och plats för ut­om­hu­se­ve­ne­mang”, skri­ver de i bre­vet. Och nu ver­kar det som att be­slu­tet om flyt­ten kan kom­ma att om­prö­vas.

– Vi gör en ge­nom­gång till av det här be­slu­tet. Vi vill ha en ”se­cond opi­ni­on”, sä­ger stads­dels­di­rek­tö­ren Ul­la Thorslund, och fort­sät­ter:

– Vi tit­tar på fas­tig­he­ten igen. Tit­tar på vad det är som mås­te gö­ras med den för att den ska gå att an­vän­da.

Hon sä­ger att ge­nom­gång­en kan kom­ma att ta ett par vec­kor, och att hon i dags­lä­get in­te har någ­ra kon­kre­ta svar att kom­ma med vad gäl­ler flyt­ten.

Pla­ne­rad ge­nom­gång

Men det är, en­ligt hen­ne, in­te pro­tes­ter­na som har lett till den ex­tra ge­nom­gång­en.

– Nej, vi ha­de be­slu­tat att gö­ra det re­dan in­nan. Så­da­na här ge­nom­gång­ar gör man all­tid in­nan man fat­tar slut­gil­ti­ga be­slut.

Ar­ne Jo­hans­son är i al­la fall nöjd med be­slu­tet.

– Vi tror och hop­pas att de kom­mer att kor­ri­ge­ra de här be­slu­tet. I så fall är vi väl­digt nöj­da.

– Vi tror att de be­fint­li­ga lo­ka­ler­na kan re­no­ve­ras, men att de kan gö­ras ut­an att Re­actor stäng­er. Och att man kan in­vol­ve­ra ung­do­mar­na i pro­ces­sen, av­slu­tar han.

FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

FLYTT. Ul­la Thorslund, stads­dels­di­rek­tör i Rinkeby-Kis­ta, lo­var en ge­nom­gång till vad gäl­ler be­slu­tet att flyt­ta Re­actor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.