Ing­en vin­di se­gel för kvarn

Det räck­te in­te med hand­kraft för att få kvar­nens ving­ar att snur­ra. Vin­den var och för­blev all­de­les för svag då den gam­la kvar­nen vi­sa­des på kul­len i Över­by.

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - Michael Folmer

Un­der för­ra lör­da­gen var det Kvarn­da­gen och Över­by kvarn stod i cent­rum då Ar­bets­grup­pen för Över­by kvarn ha­de en vis­ning av den gam­la kvar­nen från 1860-ta­let. Al­la hop­pa­des att kvar­nen skul­le få vind i seg­len ef­tersom vä­derut­sik­ter­na såg lo­van­de ut, men en viss oro för den sva­ga vin­den fanns än­då.

– Det krävs minst åt­ta se­kund­me­ter för att vi skall kun­na ma­la. Jag för­sök­te med hand­kraft att få kvar­nens ving­ar att snur­ra i den sva­ga vin­den, men ty­värr blev det ing­en mal­ning i dag då vin­den in­te var till­räck­ligt stark, be­rät­ta­de Per-Inge Gyl­len­ham­mar, en av tio som in­går i kvarn­grup­pen.

Al­la var väl­kom­na att be­sö­ka den gam­la kvar­nen och se hur det går till att sät­ta de fy­ra seg­len på kvar­nens ving­ar. Det är hem­bygds­för­e­ning­en med kvarn­grup­pen som skö­ter och dri­ver kvar­nen. Hem­bygds­för­e­ning­en över­tog den på 1930-ta­let och då var den i myc­ket då­ligt skick. Ar­bets­grup­pen för Över­by kvarn bör­ja­de re­stau­re­ra kvar­nen 1991 och i maj 1995 var det åter­in­vig­ning.

Över­by kvarn är en hätt­kvarn. Det in­ne­bär att det är över­de­len som vrids när ving­ar­na skall vri­das mot vin­den. Den är ock­så den en­da kvar­nen som finns kvar av de sex som fun­nits i Sol­len­tu­na, och den en­da i Stock­holms län som är i bruk och kan ma­la spann­mål.

– Jag ha­de fun­de­ring­ar om in­te det var dags att by­ta ut kvar­nens ving­ar då de såg ut att va­ra i ett gans­ka då­ligt skick, och ba­ra nå­gon dag ef­ter Kvarn­da­gen 2014 kom en storm som för­stör­de ving­ar­na. Man fick då till­ver­ka nya ving­ar som mon­te­ra­des på kvar­nen för­ra som­ma­ren, be­rät­ta­de PerInge Gyl­len­ham­mar.

Strax in­till kvar­nen, på Över­by gård konst­cent­rum, var det sista chan­sen att få se en ut­ställ­ning av bruks­före­mål av smi­de, må­le­ri och ak­va­rell. Näs­ta ut­ställ­ning öpp­nar 24 sep­tem­ber då Pia Edstedt (gra­fik och må­le­ri) och Åsa Olofs­son (ke­ra­mik) vi­sar si­na als­ter, me­dan Åsa Lund­gren-Eriks­son of­tast finns i sin atel­jé som lig­ger in­till Konst­cent­rum och ar­be­tar i bland an­nat be­tong. Över­by gård konst­cent­rum drivs av en ide­ell för­e­ning av konst­nä­rer och många av konst­nä­rer­na har även sin atel­jé på den öv­re vå­ning­en.

... ba­ra nå­gon dag ef­ter Kvarn­da­gen 2014 kom en storm som för­stör­de ving­ar­na.

FOTO: MICHAEL FOLMER

VING­AR­NA. Li­te trix­igt är det att sät­ta seg­len på de sto­ra ving­ar­na. Bill Bo­din, Jo­j­je Eriks­son och Per-Inge Gyl­len­ham­mar vet hur man gör och de har gjort det många gång­er.

FÖR­VÅ­NAD. Hu­go (5 år) blev för­vå­nad över att kvar­nens in­nan­mä­te var gjort av trä. Han trod­de att det skul­le va­ra mer me­tall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.