Hår­da be­spa­ring­ar kan drab­ba Solom och äld­re

Vi i Sollentuna - - FRONT PAGE - An­na Wet­ter­gård

Vård- och om­sorgs­nämn­den går back. Då ris­ke­rar Solom, kom­mu­nens eget bo­lag för vård och om­sorg, att drab­bas hårt av be­spa­ring­ar.

– Jag är oro­lig bå­de för Solom och för bru­kar­na, sä­ger op- po­si­tions­rå­det Fred­die Lun­dqvist (S), som re­a­ge­rar kraf­tigt på för­sla­gen.

Sol­len­tu­na­bon So­zan und­rar hur hon ska kla­ra av sin var­dag när be­spa­ring­ar­na in­om hem­tjäns­ten nu bör­jar mär­kas av.

Vård- och om­sorgs­nämn­den går back. Där­för spa­rar kom­mu­nen nu in – bland an­nat på hem­tjäns­ten. Bo­la­get Solom är kom­mu­nens eget bo­lag för vård och om­sorg och drab­bas hårt av be­spa­ring­ar­na.

– Jag är oro­lig bå­de för Solom och för bru­kar­na. Det sä­ger op­po­si­tions­rå­det Fred­die Lun­dqvist (S), som re­a­ge­rar kraf­tigt på för­sla­gen.

I kom­mun­full­mäk­ti­ge i för­ra vec­kan tog Fred­die Lun­dqvist upp ett brev som Solom ha­de skri­vit till kom­mu­nen. I bre­vet ut­tryck­te de sin oro för hur de skul­le kla- ra av ett an­tal be­spa­ringsåt­gär­der från kom­mu­nens si­da – vis­sa be­slu­ta­de och vis­sa ba­ra fö­re­slag­na. Bland an­nat skrev Solom att:

”För­änd­ra­de er­sätt­ning­ar kan le­da till kraf­ti­ga kva­li­tets­för­säm­ring­ar för kun- der­na då in­ne­hål­let i av­ta­len mås­te an­pas­sas till er­sätt­ningsni­vå­er­na” och ” Yt­ter­li­ga­re ef­fek­ti­vi­se­ring­ar utö­ver de som re­dan ge­nom­förts un­der åren 2013-2016 skul­le in­ne­bä­ra sto­ra om­ställ­ning­ar för fö­re­ta­get och svå­rig- he­ter att er­bju­da vå­ra med­ar­be­ta­re hel­tids­an­ställ­ning­ar och va­ra en at­trak­tiv ar­bets­gi­va­re i lin­je med kom­mu­nens mål”.

Fred­die Lun­dqvist är oro­lig för dem som bru­kar vårdoch om­sorgs­nämn­dens tjäns­ter.

– Jag tror in­te att kom­mu­nen kom­mer att bry­ta mot la­gen när det gäl­ler att ge Sol­len­tu­na­bor­na vård

Jag är rik­tigt oro­lig för hur de ska han­te­ra det här.

och om­sorg. Men jag är oro­lig för att man kom­mer att lig­ga på en låg ni­vå oer­hört nä­ra den lagstad­ga­de ni­vå­er­na.

Han är ock­så be­kym­rad för bo­la­get Solom.

– Jag är rik­tigt oro­lig för hur de ska han­te­ra det här. Kan Solom över­le­va?

Han tyc­ker att det be­hövs skju­tas till mer peng­ar till vård- och om­sorgs­nämn­den och till Solom.

egen skugg­bud­get har op­po­si­tio­nen bland an­nat an­vänt en så kal­lad väl­färds­mil­jard för att fi­nan­si­e­ra vård- och om­sorgs­nämn­dens un­der­skott – en väl­färds­mil­jard från sta­ten som kom­mu­nen tro­li­gen men in­te helt sä­kert kom­mer att få ta del av.

– Men får vi mot för­mo­dan in­te de här peng­ar­na finns det möj­lig­het att ju­ste­ra bud­ge­ten – till ex­em­pel ge­nom att änd­ra på skat­te­sat­sen.

Dess­utom tyc­ker Fred­die Lun­dqvist att kom­mu­nen kan an­vän­da de peng­ar som de i dags­lä­get läg­ger un­dan till re­sul­tatmål och till oför­ut­sed­da ut­gif­ter.

– De peng­ar­na an­vänds in­te ut­an ham­nar i skatt­kis­tan. Se­dan kan de in­te an­vän­das till drift ut­an ba­ra till in­ve­ste­ring­ar. Men det är i drif­ten som peng­ar­na be­hövs.

FOTO: AN­NA WET­TER­GÅRD

Op­po­si­tions­rå­det i Sol­len­tu­na Fred­die Lun­dqvist (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.